SFS 2013:638 Lag om ändring i lagen (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material / SFS 2013:638 Lag om ändring i lagen (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material
130638.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2012:492) om pliktexemplar av
elektroniskt material;

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2012:492) om plikt-

exemplar av elektroniskt material

dels att punkterna 2 och 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna

ska ha följande lydelse,

dels att det i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska införas en

ny punkt, 4, av följande lydelse.

2. Lagen tillämpas på elektroniskt material som görs tillgängligt för all-

mänheten här i landet genom överföring via nätverk efter den 31 december
2014 om inte annat anges i punkt 3 eller 4.

3.

2 För

a) den som den 1 juli 2012 har tillstånd att sända tv till hela landet enligt

4 kap. 3 § radio- och tv-lagen (2010:696) eller äldre lagstiftning,

b) den som den 1 juli 2012 har tillstånd av regeringen att sända ljudradio-

program till hela landet enligt 11 kap. 1 § första stycket radio- och tv-lagen
eller äldre lagstiftning,

c) den som den 1 juli 2012 har tillstånd enligt 13 kap. radio- och tv-lagen

eller äldre lagstiftning att sända kommersiell radio eller lokalradio med Göte-
borg som sändningsområde,

d) den som den 1 juli 2012 ger ut någon av de tio dagstidningar som hade

den största genomsnittliga upplagan per utgivningsdag under 2011,

e) den som den 1 juli 2012 ger ut någon av de tio tidskrifter som hade den

största genomsnittliga upplagan per utgivningsdag under 2011, och

f) Brottsoffermyndigheten, Försäkringskassan, Göteborgs universitet,

Universitetskanslersämbetet, Karolinska institutet, Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap, Pensionsmyndigheten, Regeringskansliet, Social-
styrelsen, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens skolverk, Statistiska
centralbyrån, Sveriges lantbruksuniversitet och Trafikanalys tillämpas lagen
på elektroniskt material som görs tillgängligt på det sätt som anges i punkt 2
efter den 31 mars 2013.

4. För Folkhälsomyndigheten tillämpas lagen på elektroniskt material som

görs tillgängligt på det sätt som anges i punkt 2 efter den 31 december 2013
och på elektroniskt material som Statens folkhälsoinstitut har låtit göra till-
gängligt på det sätt som anges i punkt 2 efter den 31 mars 2013.

1 Prop. 2012/13:116, bet. 2012/13:SoU27, rskr. 2012/13:280.

2 Senaste lydelse 2012:914.

SFS 2013:638

Utkom från trycket
den 2 juli 2013

background image

2

SFS 2013:638

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.