SFS 2012:880 Lag med instruktion för Valprövningsnämnden

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2012:880) med instruktion för Valprövningsnämnden / SFS 2012:880 Lag med instruktion för Valprövningsnämnden
120880.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
med instruktion för Valprövningsnämnden;

utfärdad den 6 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Uppgifter m.m.

1 §

Bestämmelser om Valprövningsnämndens uppgifter finns i regerings-

formen, riksdagsordningen, folkomröstningslagen (1979:369), kommunal-
lagen (1991:900), sametingslagen (1992:1433) och vallagen (2005:837).

Nämnden är en myndighet under riksdagen.

Ledning

2 §

Myndigheten leds av en nämnd.

Sammansättning

3 §

Enligt 3 kap. 12 § regeringsformen består nämnden av en ordförande

och sex övriga ledamöter.

Ledningens ansvar

4 §

Nämnden ansvarar för verksamheten, om inte annat följer av bestäm-

melser i lag.

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande

rätt, att resultatet redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att
nämnden hushållar väl med statens medel.

Arbetsordning

5 §

Nämnden ska besluta om en arbetsordning och i den meddela de

närmare föreskrifter som behövs om
1. nämndens organisation,
2. arbetsfördelning,
3. delegering av beslutanderätt,

1 Framst. 2012/13:RS1, bet. 2012/13:KU9, rskr. 2012/13:63.

SFS 2012:880

Utkom från trycket
den 18 december 2012

background image

2

SFS 2012:880

4. handläggning av ärenden samt
5. formerna i övrigt för verksamheten.

Delegering

6 §

Nämnden får i arbetsordningen eller genom särskilda beslut lämna

över rätten att fatta beslut eller vidta åtgärder (delegering) i enlighet med vad
som anges i andra�fjärde stycket.

Delegering till ordföranden, ersättaren för ordföranden, föredraganden,

sekreteraren eller någon hos en myndighet som utför kansligöromål för
nämnden får avse

1. att vidta åtgärder och fatta beslut för att bereda ett ärende och
2. att avgöra andra ärenden än de som avses i 1 och 5 §§, om ärendena är

av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden.
Delegering till ordföranden eller ersättaren för ordföranden får avse att
besluta om avskrivning av ärenden efter återkallelse.

Delegering till den som nämnden bestämmer hos Riksdagsförvaltningen

eller hos någon annan myndighet som utför kansligöromål för nämnden får
ske när det gäller att ta emot och registrera allmänna handlingar samt pröva
frågor om utlämnande av allmänna handlingar eller frågor som uppkommer
med anledning av överklaganden av nämndens beslut i sådana frågor.

�rendenas handläggning

7 §

Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden.

8 §

Nämnden får anlita experter eller annan särskild hjälp som behövs för

att nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter.

9 §

Bestämmelser om när nämnden är beslutför finns i 15 kap. 11 § val-

lagen (2005:837).

I fråga om omröstning i nämnden gäller bestämmelserna i 16 kap.

rättegångsbalken i tillämpliga delar.

10 §

Nämnden får i arbetsordningen föreskriva att ärenden får avgöras

genom kontakter mellan ordföranden och de andra ledamöterna.

11 §

För varje skriftligt beslut i ett ärende ska det finnas en handling som

visar
1. dagen för beslutet,
2. beslutets innehåll,
3. vem som har fattat beslutet,
4. vem som har varit föredragande och
5. vem som har varit med vid den slutliga handläggningen utan att delta i
avgörandet.

12 §

Om nämnden fattar ett beslut som innebär att medel på ett anslag tas i

anspråk, ska nämnden genast underrätta den myndighet som anvisats ansla-
get om beslutet.

background image

3

SFS 2012:880

�&rlig verksamhetsredogörelse

13 §

Nämnden ska senast den 22 februari varje år till riksdagen lämna en

redogörelse för sin verksamhet under det senaste kalenderåret.

Organisation

14 §

Nämnden har en sekreterare och särskilda föredragande som utses av

nämnden.

Ersättningsfrågor

15 §

Bestämmelser om arvode till ordföranden och andra ledamöter i

nämnden finns i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riks-
dagen, dess myndigheter och organ.

Nämnden beslutar om arvode till sekreteraren och andra som tjänstgör hos

nämnden.

16 §

För resor som ledamöter, sekreterare och andra som tjänstgör hos

nämnden gör i sitt uppdrag ska Riksdagsförvaltningen betala resekostnads-
ersättning och traktamente enligt de bestämmelser som gäller för arbets-
tagare vid Riksdagsförvaltningen. I fråga om ersättning till den som även är
ledamot av riksdagen finns bestämmelser i lagen (1994:1065) om ekono-
miska villkor för riksdagens ledamöter.

17 §

Nämnden får besluta om skälig ersättning till den som enligt nämn-

dens beslut kallats för att höras i ett ärende vid nämnden.

�verklagande

18 §

Enligt 3 kap. 12 § regeringsformen får nämndens beslut med anled-

ning av överklagande av val inte överklagas.

Bestämmelser om överklagande av beslut som rör utlämnande av hand-

lingar och uppgifter finns i lagen (1989:186) om överklagande av adminis-
trativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter.

19 §

Nämndens beslut enligt 17 § överklagas hos allmän förvaltnings-

domstol. Prövningstillstånd krävs för överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013, då lagen (1974:1037) med

instruktion för Valprövningsnämnden ska upphöra att gälla.

2. Bestämmelsen i 13 § tillämpas första gången i fråga om verksamhets-

året 2013.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

KARIN ENSTR�M
(Justitiedepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.