SFS 2012:880 Lag med instruktion för Valprövningsnämnden

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2012:880) med instruktion för Valprövningsnämnden / SFS 2012:880 Lag med instruktion för Valprövningsnämnden
120880.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:311px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>med instruktion f�r Valpr�vningsn�mnden;</b></p> <p style="position:absolute;top:367px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 6 december 2012. </p> <p style="position:absolute;top:403px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:448px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Uppgifter m.m.</b></p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:473px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelser om Valpr�vningsn�mndens uppgifter finns i regerings-</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">formen, riksdagsordningen, folkomr�stningslagen (1979:369), kommunal-<br/>lagen (1991:900), sametingslagen (1992:1433) och vallagen (2005:837).</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">N�mnden �r en myndighet under riksdagen.</p> <p style="position:absolute;top:571px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Ledning</b></p> <p style="position:absolute;top:597px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:597px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten leds av en n�mnd.</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Sammans�ttning</b></p> <p style="position:absolute;top:668px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:668px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt 3 kap. 12 � regeringsformen best�r n�mnden av en ordf�rande</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">och sex �vriga ledam�ter.</p> <p style="position:absolute;top:731px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Ledningens ansvar</b></p> <p style="position:absolute;top:757px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:757px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">N�mnden ansvarar f�r verksamheten, om inte annat f�ljer av best�m-</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">melser i lag. </p> <p style="position:absolute;top:792px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">N�mnden ska se till att verksamheten bedrivs effektivt och enligt g�llande</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">r�tt, att resultatet redovisas p� ett tillf�rlitligt och r�ttvisande s�tt samt att<br/>n�mnden hush�llar v�l med statens medel.</p> <p style="position:absolute;top:872px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Arbetsordning</b></p> <p style="position:absolute;top:898px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:898px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">N�mnden ska besluta om en arbetsordning och i den meddela de</p> <p style="position:absolute;top:916px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">n�rmare f�reskrifter som beh�vs om<br/> 1. n�mndens organisation,<br/> 2. arbetsf�rdelning,<br/> 3. delegering av beslutander�tt,</p> <p style="position:absolute;top:1020px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Framst. 2012/13:RS1, bet. 2012/13:KU9, rskr. 2012/13:63.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2012:880</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 18 december 2012</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2012:880</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"> 4. handl�ggning av �renden samt<br/> 5. formerna i �vrigt f�r verksamheten.</p> <p style="position:absolute;top:230px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Delegering</b></p> <p style="position:absolute;top:256px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:256px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">N�mnden f�r i arbetsordningen eller genom s�rskilda beslut l�mna</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">�ver r�tten att fatta beslut eller vidta �tg�rder (delegering) i enlighet med vad<br/>som anges i andrafj�rde stycket.</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Delegering till ordf�randen, ers�ttaren f�r ordf�randen, f�redraganden,</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">sekreteraren eller n�gon hos en myndighet som utf�r kanslig�rom�l f�r<br/>n�mnden f�r avse</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft23">1. att vidta �tg�rder och fatta beslut f�r att bereda ett �rende och<br/>2. att avg�ra andra �renden �n de som avses i 1 och 5 ��, om �rendena �r</p> <p style="position:absolute;top:398px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">av det slaget att de inte beh�ver pr�vas av n�mnden.<br/> Delegering till ordf�randen eller ers�ttaren f�r ordf�randen f�r avse att <br/>besluta om avskrivning av �renden efter �terkallelse.</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Delegering till den som n�mnden best�mmer hos Riksdagsf�rvaltningen</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">eller hos n�gon annan myndighet som utf�r kanslig�rom�l f�r n�mnden f�r<br/>ske n�r det g�ller att ta emot och registrera allm�nna handlingar samt pr�va<br/>fr�gor om utl�mnande av allm�nna handlingar eller fr�gor som uppkommer<br/>med anledning av �verklaganden av n�mndens beslut i s�dana fr�gor.</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>�rendenas handl�ggning</b></p> <p style="position:absolute;top:592px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:592px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">N�mnden sammantr�der p� kallelse av ordf�randen.</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:627px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">N�mnden f�r anlita experter eller annan s�rskild hj�lp som beh�vs f�r</p> <p style="position:absolute;top:645px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">att n�mnden ska kunna fullg�ra sina uppgifter.</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:680px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Best�mmelser om n�r n�mnden �r beslutf�r finns i 15 kap. 11 � val-</p> <p style="position:absolute;top:698px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">lagen (2005:837).</p> <p style="position:absolute;top:716px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">I fr�ga om omr�stning i n�mnden g�ller best�mmelserna i 16 kap.</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">r�tteg�ngsbalken i till�mpliga delar.</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:768px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">N�mnden f�r i arbetsordningen f�reskriva att �renden f�r avg�ras</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">genom kontakter mellan ordf�randen och de andra ledam�terna.</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:821px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r varje skriftligt beslut i ett �rende ska det finnas en handling som</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">visar<br/> 1. dagen f�r beslutet,<br/> 2. beslutets inneh�ll,<br/> 3. vem som har fattat beslutet,<br/> 4. vem som har varit f�redragande och<br/> 5. vem som har varit med vid den slutliga handl�ggningen utan att delta i <br/>avg�randet.</p> <p style="position:absolute;top:980px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:980px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">Om n�mnden fattar ett beslut som inneb�r att medel p� ett anslag tas i</p> <p style="position:absolute;top:998px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">anspr�k, ska n�mnden genast underr�tta den myndighet som anvisats ansla-<br/>get om beslutet.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2012:880</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>�rlig verksamhetsredog�relse</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">N�mnden ska senast den 22 februari varje �r till riksdagen l�mna en</p> <p style="position:absolute;top:211px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">redog�relse f�r sin verksamhet under det senaste kalender�ret.</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Organisation</b></p> <p style="position:absolute;top:282px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:282px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">N�mnden har en sekreterare och s�rskilda f�redragande som utses av</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">n�mnden.</p> <p style="position:absolute;top:345px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Ers�ttningsfr�gor</b></p> <p style="position:absolute;top:371px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:371px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Best�mmelser om arvode till ordf�randen och andra ledam�ter i</p> <p style="position:absolute;top:388px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">n�mnden finns i lagen (1989:185) om arvoden m.m. f�r uppdrag inom riks-<br/>dagen, dess myndigheter och organ.</p> <p style="position:absolute;top:424px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">N�mnden beslutar om arvode till sekreteraren och andra som tj�nstg�r hos</p> <p style="position:absolute;top:441px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">n�mnden.</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:477px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">F�r resor som ledam�ter, sekreterare och andra som tj�nstg�r hos</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">n�mnden g�r i sitt uppdrag ska Riksdagsf�rvaltningen betala resekostnads-<br/>ers�ttning och traktamente enligt de best�mmelser som g�ller f�r arbets-<br/>tagare vid Riksdagsf�rvaltningen. I fr�ga om ers�ttning till den som �ven �r<br/>ledamot av riksdagen finns best�mmelser i lagen (1994:1065) om ekono-<br/>miska villkor f�r riksdagens ledam�ter.</p> <p style="position:absolute;top:600px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:600px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">N�mnden f�r besluta om sk�lig ers�ttning till den som enligt n�mn-</p> <p style="position:absolute;top:618px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">dens beslut kallats f�r att h�ras i ett �rende vid n�mnden.</p> <p style="position:absolute;top:663px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>�verklagande</b></p> <p style="position:absolute;top:689px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:689px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Enligt 3 kap. 12 � regeringsformen f�r n�mndens beslut med anled-</p> <p style="position:absolute;top:706px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">ning av �verklagande av val inte �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:724px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Best�mmelser om �verklagande av beslut som r�r utl�mnande av hand-</p> <p style="position:absolute;top:742px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">lingar och uppgifter finns i lagen (1989:186) om �verklagande av adminis-<br/>trativa beslut av Riksdagsf�rvaltningen och riksdagens myndigheter.</p> <p style="position:absolute;top:795px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:795px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">N�mndens beslut enligt 17 � �verklagas hos allm�n f�rvaltnings-</p> <p style="position:absolute;top:812px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">domstol. Pr�vningstillst�nd kr�vs f�r �verklagande till kammarr�tten.</p> <p style="position:absolute;top:848px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2013, d� lagen (1974:1037) med</p> <p style="position:absolute;top:866px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">instruktion f�r Valpr�vningsn�mnden ska upph�ra att g�lla.</p> <p style="position:absolute;top:884px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">2. Best�mmelsen i 13 � till�mpas f�rsta g�ngen i fr�ga om verksamhets-</p> <p style="position:absolute;top:902px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">�ret 2013.</p> <p style="position:absolute;top:937px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">FREDRIK REINFELDT</p> <p style="position:absolute;top:990px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft33">KARIN ENSTR�M<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft40">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft40">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
med instruktion f�r Valpr�vningsn�mnden;

utf�rdad den 6 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs f�ljande.

Uppgifter m.m.

1 �

Best�mmelser om Valpr�vningsn�mndens uppgifter finns i regerings-

formen, riksdagsordningen, folkomr�stningslagen (1979:369), kommunal-
lagen (1991:900), sametingslagen (1992:1433) och vallagen (2005:837).

N�mnden �r en myndighet under riksdagen.

Ledning

2 �

Myndigheten leds av en n�mnd.

Sammans�ttning

3 �

Enligt 3 kap. 12 � regeringsformen best�r n�mnden av en ordf�rande

och sex �vriga ledam�ter.

Ledningens ansvar

4 �

N�mnden ansvarar f�r verksamheten, om inte annat f�ljer av best�m-

melser i lag.

N�mnden ska se till att verksamheten bedrivs effektivt och enligt g�llande

r�tt, att resultatet redovisas p� ett tillf�rlitligt och r�ttvisande s�tt samt att
n�mnden hush�llar v�l med statens medel.

Arbetsordning

5 �

N�mnden ska besluta om en arbetsordning och i den meddela de

n�rmare f�reskrifter som beh�vs om
1. n�mndens organisation,
2. arbetsf�rdelning,
3. delegering av beslutander�tt,

1 Framst. 2012/13:RS1, bet. 2012/13:KU9, rskr. 2012/13:63.

SFS 2012:880

Utkom fr�n trycket
den 18 december 2012

background image

2

SFS 2012:880

4. handl�ggning av �renden samt
5. formerna i �vrigt f�r verksamheten.

Delegering

6 �

N�mnden f�r i arbetsordningen eller genom s�rskilda beslut l�mna

�ver r�tten att fatta beslut eller vidta �tg�rder (delegering) i enlighet med vad
som anges i andrafj�rde stycket.

Delegering till ordf�randen, ers�ttaren f�r ordf�randen, f�redraganden,

sekreteraren eller n�gon hos en myndighet som utf�r kanslig�rom�l f�r
n�mnden f�r avse

1. att vidta �tg�rder och fatta beslut f�r att bereda ett �rende och
2. att avg�ra andra �renden �n de som avses i 1 och 5 ��, om �rendena �r

av det slaget att de inte beh�ver pr�vas av n�mnden.
Delegering till ordf�randen eller ers�ttaren f�r ordf�randen f�r avse att
besluta om avskrivning av �renden efter �terkallelse.

Delegering till den som n�mnden best�mmer hos Riksdagsf�rvaltningen

eller hos n�gon annan myndighet som utf�r kanslig�rom�l f�r n�mnden f�r
ske n�r det g�ller att ta emot och registrera allm�nna handlingar samt pr�va
fr�gor om utl�mnande av allm�nna handlingar eller fr�gor som uppkommer
med anledning av �verklaganden av n�mndens beslut i s�dana fr�gor.

�rendenas handl�ggning

7 �

N�mnden sammantr�der p� kallelse av ordf�randen.

8 �

N�mnden f�r anlita experter eller annan s�rskild hj�lp som beh�vs f�r

att n�mnden ska kunna fullg�ra sina uppgifter.

9 �

Best�mmelser om n�r n�mnden �r beslutf�r finns i 15 kap. 11 � val-

lagen (2005:837).

I fr�ga om omr�stning i n�mnden g�ller best�mmelserna i 16 kap.

r�tteg�ngsbalken i till�mpliga delar.

10 �

N�mnden f�r i arbetsordningen f�reskriva att �renden f�r avg�ras

genom kontakter mellan ordf�randen och de andra ledam�terna.

11 �

F�r varje skriftligt beslut i ett �rende ska det finnas en handling som

visar
1. dagen f�r beslutet,
2. beslutets inneh�ll,
3. vem som har fattat beslutet,
4. vem som har varit f�redragande och
5. vem som har varit med vid den slutliga handl�ggningen utan att delta i
avg�randet.

12 �

Om n�mnden fattar ett beslut som inneb�r att medel p� ett anslag tas i

anspr�k, ska n�mnden genast underr�tta den myndighet som anvisats ansla-
get om beslutet.

background image

3

SFS 2012:880

�rlig verksamhetsredog�relse

13 �

N�mnden ska senast den 22 februari varje �r till riksdagen l�mna en

redog�relse f�r sin verksamhet under det senaste kalender�ret.

Organisation

14 �

N�mnden har en sekreterare och s�rskilda f�redragande som utses av

n�mnden.

Ers�ttningsfr�gor

15 �

Best�mmelser om arvode till ordf�randen och andra ledam�ter i

n�mnden finns i lagen (1989:185) om arvoden m.m. f�r uppdrag inom riks-
dagen, dess myndigheter och organ.

N�mnden beslutar om arvode till sekreteraren och andra som tj�nstg�r hos

n�mnden.

16 �

F�r resor som ledam�ter, sekreterare och andra som tj�nstg�r hos

n�mnden g�r i sitt uppdrag ska Riksdagsf�rvaltningen betala resekostnads-
ers�ttning och traktamente enligt de best�mmelser som g�ller f�r arbets-
tagare vid Riksdagsf�rvaltningen. I fr�ga om ers�ttning till den som �ven �r
ledamot av riksdagen finns best�mmelser i lagen (1994:1065) om ekono-
miska villkor f�r riksdagens ledam�ter.

17 �

N�mnden f�r besluta om sk�lig ers�ttning till den som enligt n�mn-

dens beslut kallats f�r att h�ras i ett �rende vid n�mnden.

�verklagande

18 �

Enligt 3 kap. 12 � regeringsformen f�r n�mndens beslut med anled-

ning av �verklagande av val inte �verklagas.

Best�mmelser om �verklagande av beslut som r�r utl�mnande av hand-

lingar och uppgifter finns i lagen (1989:186) om �verklagande av adminis-
trativa beslut av Riksdagsf�rvaltningen och riksdagens myndigheter.

19 �

N�mndens beslut enligt 17 � �verklagas hos allm�n f�rvaltnings-

domstol. Pr�vningstillst�nd kr�vs f�r �verklagande till kammarr�tten.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2013, d� lagen (1974:1037) med

instruktion f�r Valpr�vningsn�mnden ska upph�ra att g�lla.

2. Best�mmelsen i 13 � till�mpas f�rsta g�ngen i fr�ga om verksamhets-

�ret 2013.

P� regeringens v�gnar

FREDRIK REINFELDT

KARIN ENSTR�M
(Justitiedepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.