SFS 2012:881 Lag med instruktion för Statsrådsarvodesnämnden

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2012:881) med instruktion för Statsrådsarvodesnämnden / SFS 2012:881 Lag med instruktion för Statsrådsarvodesnämnden
120881.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:311px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>med instruktion f�r Statsr�dsarvodesn�mnden;</b></p> <p style="position:absolute;top:367px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 6 december 2012.</p> <p style="position:absolute;top:403px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:448px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Uppgifter m.m.</b></p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:473px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Statsr�dsarvodesn�mnden ska enligt 1 � lagen (1991:359) om arvoden</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">till statsr�den m.m. fastst�lla det belopp som m�nadsvis ska betalas till stats-<br/>r�den och besluta om avg�ngsers�ttning till statsr�d.</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">N�mnden �r en myndighet under riksdagen.</p> <p style="position:absolute;top:571px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Ledning</b></p> <p style="position:absolute;top:597px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:597px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten leds av en n�mnd.</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Sammans�ttning</b></p> <p style="position:absolute;top:668px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:668px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt 8 kap. 4 � riksdagsordningen best�r n�mnden av en ordf�rande</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">och tv� �vriga ledam�ter.</p> <p style="position:absolute;top:731px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Ledningens ansvar</b></p> <p style="position:absolute;top:757px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:757px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">N�mnden ansvarar f�r verksamheten, om inte annat f�ljer av best�m-</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">melser i lag.</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">N�mnden ska se till att verksamheten bedrivs effektivt och enligt g�llande</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">r�tt, att resultatet redovisas p� ett tillf�rlitligt och r�ttvisande s�tt samt att<br/>n�mnden hush�llar v�l med statens medel.</p> <p style="position:absolute;top:872px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Arbetsordning</b></p> <p style="position:absolute;top:898px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:898px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">N�mnden ska besluta om en arbetsordning och i den meddela de n�r-</p> <p style="position:absolute;top:916px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">mare f�reskrifter som beh�vs om</p> <p style="position:absolute;top:933px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">1. n�mndens organisation,<br/>2. arbetsf�rdelning,<br/>3. delegering av beslutander�tt,<br/>4. handl�ggning av �renden samt<br/>5. formerna i �vrigt f�r verksamheten.</p> <p style="position:absolute;top:1048px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Framst. 2012/13:RS1, bet. 2012/13:KU9, rskr. 2012/13:63. </p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2012:881</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 18 december 2012</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2012:881</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Delegering</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">N�mnden f�r i arbetsordningen eller genom s�rskilda beslut l�mna</p> <p style="position:absolute;top:211px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">�ver r�tten att fatta beslut eller vidta �tg�rder (delegering) i enlighet med vad<br/>som anges i andra och tredje stycket. </p> <p style="position:absolute;top:247px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Delegering till ordf�randen, sekreteraren eller n�gon hos en myndighet</p> <p style="position:absolute;top:264px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">som utf�r kanslig�rom�l f�r n�mnden f�r avse</p> <p style="position:absolute;top:282px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft23">1. att vidta �tg�rder och fatta beslut f�r att bereda ett �rende och<br/>2. att avg�ra andra �renden �n de som avses i 1 och 5 ��, om �rendena �r</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">av det slaget att de inte beh�ver pr�vas av n�mnden.</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Delegering till den som n�mnden best�mmer hos Riksdagsf�rvaltningen</p> <p style="position:absolute;top:353px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">eller hos n�gon annan myndighet som utf�r kanslig�rom�l f�r n�mnden f�r<br/>ske n�r det g�ller att ta emot och registrera allm�nna handlingar samt pr�va<br/>fr�gor om utl�mnande av allm�nna handlingar eller fr�gor som uppkommer<br/>med anledning av �verklaganden av n�mndens beslut i s�dana fr�gor.</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>�rendenas handl�ggning</b></p> <p style="position:absolute;top:476px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:476px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">N�mnden sammantr�der p� kallelse av ordf�randen.</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">N�mnden �r beslutf�r n�r alla ledam�ter �r n�rvarande.</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:529px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">N�mnden f�r anlita experter eller annan s�rskild hj�lp som beh�vs f�r</p> <p style="position:absolute;top:547px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">att n�mnden ska kunna fullg�ra sina uppgifter.</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:582px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">N�mnden f�r i arbetsordningen f�reskriva att �renden f�r avg�ras</p> <p style="position:absolute;top:600px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">genom kontakter mellan ordf�randen och de andra ledam�terna.</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r varje skriftligt beslut i ett �rende ska det finnas en handling som</p> <p style="position:absolute;top:653px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">visar</p> <p style="position:absolute;top:671px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft23">1. dagen f�r beslutet,<br/>2. beslutets inneh�ll,<br/>3. vem som har fattat beslutet,<br/>4. vem som har varit f�redragande och<br/>5. vem som har varit med vid den slutliga handl�ggningen utan att delta i</p> <p style="position:absolute;top:759px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">avg�randet.</p> <p style="position:absolute;top:794px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:794px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">Om n�mnden fattar ett beslut som inneb�r att medel p� ett anslag tas i</p> <p style="position:absolute;top:812px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">anspr�k, ska n�mnden genast underr�tta den myndighet som anvisats ansla-<br/>get om beslutet.</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>�rlig verksamhetsredog�relse</b></p> <p style="position:absolute;top:900px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:900px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">N�mnden ska senast den 22 februari varje �r till riksdagen l�mna en</p> <p style="position:absolute;top:918px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">redog�relse f�r sin verksamhet under det senaste kalender�ret.</p> <p style="position:absolute;top:963px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Organisation</b></p> <p style="position:absolute;top:989px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:989px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">N�mnden har en sekreterare som utses av n�mnden.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2012:881</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Ers�ttningsfr�gor</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Best�mmelser om arvode till ordf�randen och andra ledam�ter i</p> <p style="position:absolute;top:211px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">n�mnden finns i lagen (1989:185) om arvoden m.m. f�r uppdrag inom riks-<br/>dagen, dess myndigheter och organ.</p> <p style="position:absolute;top:247px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">N�mnden beslutar om arvode till sekreteraren och andra som tj�nstg�r hos</p> <p style="position:absolute;top:264px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">n�mnden.</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:300px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">F�r resor som ledam�ter, sekreterare och andra som tj�nstg�r hos</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">n�mnden g�r i sitt uppdrag ska Riksdagsf�rvaltningen betala resekostnads-<br/>ers�ttning och traktamente enligt de best�mmelser som g�ller f�r arbets-<br/>tagare vid Riksdagsf�rvaltningen.</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>�verklagande</b></p> <p style="position:absolute;top:423px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:423px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">N�mndens beslut enligt 1 � f�r enligt 1 � lagen (1991:359) om arvo-</p> <p style="position:absolute;top:441px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">den till statsr�den m.m. inte �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Best�mmelser om �verklagande av beslut som r�r utl�mnande av hand-</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">lingar och uppgifter finns i lagen (1989:186) om �verklagande av adminis-<br/>trativa beslut av Riksdagsf�rvaltningen och riksdagens myndigheter.</p> <p style="position:absolute;top:530px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2013, d� lagen (1993:1427) med</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">instruktion f�r Statsr�dsarvodesn�mnden ska upph�ra att g�lla. </p> <p style="position:absolute;top:566px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">2. Best�mmelsen i 12 � till�mpas f�rsta g�ngen i fr�ga om verksamhets-</p> <p style="position:absolute;top:583px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">�ret 2013.</p> <p style="position:absolute;top:621px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:656px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">FREDRIK REINFELDT</p> <p style="position:absolute;top:674px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft33">KARIN ENSTR�M<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft40">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft40">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
med instruktion f�r Statsr�dsarvodesn�mnden;

utf�rdad den 6 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs f�ljande.

Uppgifter m.m.

1 �

Statsr�dsarvodesn�mnden ska enligt 1 � lagen (1991:359) om arvoden

till statsr�den m.m. fastst�lla det belopp som m�nadsvis ska betalas till stats-
r�den och besluta om avg�ngsers�ttning till statsr�d.

N�mnden �r en myndighet under riksdagen.

Ledning

2 �

Myndigheten leds av en n�mnd.

Sammans�ttning

3 �

Enligt 8 kap. 4 � riksdagsordningen best�r n�mnden av en ordf�rande

och tv� �vriga ledam�ter.

Ledningens ansvar

4 �

N�mnden ansvarar f�r verksamheten, om inte annat f�ljer av best�m-

melser i lag.

N�mnden ska se till att verksamheten bedrivs effektivt och enligt g�llande

r�tt, att resultatet redovisas p� ett tillf�rlitligt och r�ttvisande s�tt samt att
n�mnden hush�llar v�l med statens medel.

Arbetsordning

5 �

N�mnden ska besluta om en arbetsordning och i den meddela de n�r-

mare f�reskrifter som beh�vs om

1. n�mndens organisation,
2. arbetsf�rdelning,
3. delegering av beslutander�tt,
4. handl�ggning av �renden samt
5. formerna i �vrigt f�r verksamheten.

1 Framst. 2012/13:RS1, bet. 2012/13:KU9, rskr. 2012/13:63.

SFS 2012:881

Utkom fr�n trycket
den 18 december 2012

background image

2

SFS 2012:881

Delegering

6 �

N�mnden f�r i arbetsordningen eller genom s�rskilda beslut l�mna

�ver r�tten att fatta beslut eller vidta �tg�rder (delegering) i enlighet med vad
som anges i andra och tredje stycket.

Delegering till ordf�randen, sekreteraren eller n�gon hos en myndighet

som utf�r kanslig�rom�l f�r n�mnden f�r avse

1. att vidta �tg�rder och fatta beslut f�r att bereda ett �rende och
2. att avg�ra andra �renden �n de som avses i 1 och 5 ��, om �rendena �r

av det slaget att de inte beh�ver pr�vas av n�mnden.

Delegering till den som n�mnden best�mmer hos Riksdagsf�rvaltningen

eller hos n�gon annan myndighet som utf�r kanslig�rom�l f�r n�mnden f�r
ske n�r det g�ller att ta emot och registrera allm�nna handlingar samt pr�va
fr�gor om utl�mnande av allm�nna handlingar eller fr�gor som uppkommer
med anledning av �verklaganden av n�mndens beslut i s�dana fr�gor.

�rendenas handl�ggning

7 �

N�mnden sammantr�der p� kallelse av ordf�randen.

N�mnden �r beslutf�r n�r alla ledam�ter �r n�rvarande.

8 �

N�mnden f�r anlita experter eller annan s�rskild hj�lp som beh�vs f�r

att n�mnden ska kunna fullg�ra sina uppgifter.

9 �

N�mnden f�r i arbetsordningen f�reskriva att �renden f�r avg�ras

genom kontakter mellan ordf�randen och de andra ledam�terna.

10 �

F�r varje skriftligt beslut i ett �rende ska det finnas en handling som

visar

1. dagen f�r beslutet,
2. beslutets inneh�ll,
3. vem som har fattat beslutet,
4. vem som har varit f�redragande och
5. vem som har varit med vid den slutliga handl�ggningen utan att delta i

avg�randet.

11 �

Om n�mnden fattar ett beslut som inneb�r att medel p� ett anslag tas i

anspr�k, ska n�mnden genast underr�tta den myndighet som anvisats ansla-
get om beslutet.

�rlig verksamhetsredog�relse

12 �

N�mnden ska senast den 22 februari varje �r till riksdagen l�mna en

redog�relse f�r sin verksamhet under det senaste kalender�ret.

Organisation

13 �

N�mnden har en sekreterare som utses av n�mnden.

background image

3

SFS 2012:881

Ers�ttningsfr�gor

14 �

Best�mmelser om arvode till ordf�randen och andra ledam�ter i

n�mnden finns i lagen (1989:185) om arvoden m.m. f�r uppdrag inom riks-
dagen, dess myndigheter och organ.

N�mnden beslutar om arvode till sekreteraren och andra som tj�nstg�r hos

n�mnden.

15 �

F�r resor som ledam�ter, sekreterare och andra som tj�nstg�r hos

n�mnden g�r i sitt uppdrag ska Riksdagsf�rvaltningen betala resekostnads-
ers�ttning och traktamente enligt de best�mmelser som g�ller f�r arbets-
tagare vid Riksdagsf�rvaltningen.

�verklagande

16 �

N�mndens beslut enligt 1 � f�r enligt 1 � lagen (1991:359) om arvo-

den till statsr�den m.m. inte �verklagas.

Best�mmelser om �verklagande av beslut som r�r utl�mnande av hand-

lingar och uppgifter finns i lagen (1989:186) om �verklagande av adminis-
trativa beslut av Riksdagsf�rvaltningen och riksdagens myndigheter.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2013, d� lagen (1993:1427) med

instruktion f�r Statsr�dsarvodesn�mnden ska upph�ra att g�lla.

2. Best�mmelsen i 12 � till�mpas f�rsta g�ngen i fr�ga om verksamhets-

�ret 2013.

P� regeringens v�gnar

FREDRIK REINFELDT

KARIN ENSTR�M
(Justitiedepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.