SFS 2014:808 Lag om ändring i lagen (2012:881) med instruktion för Statsrådsarvodesnämnden

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2012:881) med instruktion för Statsrådsarvodesnämnden / SFS 2014:808 Lag om ändring i lagen (2012:881) med instruktion för Statsrådsarvodesnämnden
140808.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2012:881) med instruktion för
Statsrådsarvodesnämnden;

utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (2012:881) med instruk-

tion för Statsrådsarvodesnämnden ska ha följande lydelse.

3 §

Enligt 13 kap. 14 § riksdagsordningen består nämnden av en ordförande

och två övriga ledamöter.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

1 Framst. 2013/14:RS3, bet. 2013/14:KU46, rskr. 2013/14:351.

SFS 2014:808

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.