SFS 2012:882 Lag med instruktion för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna

120882.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
med instruktion för Nämnden för lön till
riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna;

utfärdad den 6 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Uppgifter m.m.

1 §

Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna ska

bestämma det belopp som månadsvis ska betalas i lön till riksdagens om-
budsmän och riksrevisorerna. Nämnden ska också besluta om avgångsersätt-
ning och om övriga anställningsförmåner för riksdagens ombudsmän och
riksrevisorerna.

Nämnden är en myndighet under riksdagen.

Ledning

2 §

Myndigheten leds av en nämnd.

Sammansättning

3 §

Enligt 8 kap. 5 § riksdagsordningen består nämnden av en ordförande

och två övriga ledamöter.

Ledningens ansvar

4 §

Nämnden ansvarar för verksamheten, om inte annat följer av bestäm-

melser i lag.

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande

rätt, att resultatet redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att
nämnden hushållar väl med statens medel.

Arbetsordning

5 §

Nämnden ska besluta om en arbetsordning och i den meddela de när-

mare föreskrifter som behövs om

1 Framst. 2012/13:RS1, bet. 2012/13:KU9, rskr. 2012/13:63.

SFS 2012:882

Utkom från trycket
den 18 december 2012

background image

2

SFS 2012:882

1. nämndens organisation,
2. arbetsfördelning,
3. delegering av beslutanderätt,
4. handläggning av ärenden samt
5. formerna i övrigt för verksamheten.

Delegering

6 §

Nämnden får i arbetsordningen eller genom särskilda beslut lämna

över rätten att fatta beslut eller vidta åtgärder (delegering) i enlighet med vad
som anges i andra och tredje stycket.

Delegering till ordföranden, sekreteraren eller någon hos en myndighet

som utför kansligöromål för nämnden får avse

1. att vidta åtgärder och fatta beslut för att bereda ett ärende och
2. att avgöra andra ärenden än de som avses i 1 och 5 §§, om ärendena är

av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden.

Delegering till den som nämnden bestämmer hos Riksdagsförvaltningen

eller hos någon annan myndighet som utför kansligöromål för nämnden får
ske när det gäller att ta emot och registrera allmänna handlingar samt pröva
frågor om utlämnande av allmänna handlingar eller frågor som uppkommer
med anledning av överklaganden av nämndens beslut i sådana frågor.

Ärendenas handläggning

7 §

Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden.

Nämnden är beslutför när alla ledamöter är närvarande.

8 §

Nämnden får anlita experter eller annan särskild hjälp som behövs för

att nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter.

9 §

Nämnden får i arbetsordningen föreskriva att ärenden får avgöras

genom kontakter mellan ordföranden och de andra ledamöterna.

10 §

För varje skriftligt beslut i ett ärende ska det finnas en handling som

visar

1. dagen för beslutet,
2. beslutets innehåll,
3. vem som har fattat beslutet,
4. vem som har varit föredragande och
5. vem som har varit med vid den slutliga handläggningen utan att delta i

avgörandet.

11 §

Om nämnden fattar ett beslut som innebär att medel på ett anslag tas i

anspråk, ska nämnden genast underrätta den myndighet som anvisats ansla-
get om beslutet.

Årlig verksamhetsredogörelse

12 §

Nämnden ska senast den 22 februari varje år till riksdagen lämna en

redogörelse för sin verksamhet under det senaste kalenderåret.

background image

3

SFS 2012:882

Organisation

13 §

Nämnden har en sekreterare som utses av nämnden.

Ersättningsfrågor

14 §

Bestämmelser om arvode till ordföranden och andra ledamöter i

nämnden finns i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riks-
dagen, dess myndigheter och organ.

Nämnden beslutar om arvode till sekreteraren och andra som tjänstgör hos

nämnden.

15 §

För resor som ledamöter, sekreterare och andra som tjänstgör hos

nämnden gör i sitt uppdrag ska Riksdagsförvaltningen betala resekostnads-
ersättning och traktamente enligt de bestämmelser som gäller för arbets-
tagare vid Riksdagsförvaltningen.

Överklagande

16 §

Nämndens beslut enligt 1 § får inte överklagas.

Bestämmelser om överklagande av beslut som rör utlämnande av hand-

lingar och uppgifter finns i lagen (1989:186) om överklagande av admini-
strativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013, då lagen (2002:1024) om

lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna ska upphöra att gälla.

2. Bestämmelsen i 12 § tillämpas första gången i fråga om verksamhets-

året 2013.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

KARIN ENSTRÖM
(Justitiedepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.