SFS 2014:809 Lag om ändring i lagen (2012:882) med instruktion för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2012:882) med instruktion för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna / SFS 2014:809 Lag om ändring i lagen (2012:882) med instruktion för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna
140809.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2012:882) med instruktion för
Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och
riksrevisorerna;

utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (2012:882) med instruk-

tion för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna ska
ha följande lydelse.

3 §

Enligt 13 kap. 16 § riksdagsordningen består nämnden av en ordförande

och två övriga ledamöter.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

1 Framst. 2013/14:RS3, bet. 2013/14:KU46, rskr. 2013/14:351.

SFS 2014:809

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.