SFS 2020:111 Lag om ändring i lagen (2012:882) med instruktion för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2012:882) med instruktion för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna / SFS 2020:111 Lag om ändring i lagen (2012:882) med instruktion för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna
SFS2020-111.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

p

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2012:882) med instruktion för

Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och

riksrevisorerna

Utfärdad den 5 mars 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att rubriken till lagen (2012:882) med
instruktion för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisor-
erna samt 1 § ska ha följande lydelse.

Lag med instruktion för Nämnden för lön till riksdagens

ombudsmän och riksrevisorn
1 §
2 Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn ska be-
stämma det belopp som månadsvis ska betalas i lön till riksdagens ombuds-
män, riksrevisorn, riksrevisionsdirektören och tillförordnad riksrevisor.
Nämnden ska också besluta om avgångsersättning och om övriga anställ-
ningsförmåner för riksdagens ombudsmän, riksrevisorn, riksrevisionsdirek-
tören och tillförordnad riksrevisor.

Nämnden är en myndighet under riksdagen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2020.
2. Uppgifterna för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riks-

revisorn omfattar även dem som är riksrevisorer när den nya lagen träder i
kraft.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Framst. 2019/20:RS5, bet. 2019/20:KU6, rskr. 2019/20:161.

2 Senaste lydelse 2019:31.

SFS 2020:

111

Publicerad
den

11 mars 2020

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.