Lag (2012:883) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2012:883
Departement: Justitiedepartementet L6
Ändring införd: t.o.m. SFS 2022:345
Länk: Länk till register

SFS nr:

2012:883
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L6
Utfärdad: 2012-12-06
Ändrad: t.o.m. SFS

2022:345
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Uppgifter m.m.

1 §   Riksdagens arvodesnämnd ska i enlighet med
   1. 3 kap. 2 § lagen (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter fastställa det belopp per månad som ledamotsarvode ska betalas med,
   2. 3 kap. 13-19 §§ samma lag besluta om återbetalning av arvode,
   3. 12 kap. 26-27 §§ samma lag besluta i frågor om inkomstgaranti och efterlevandeskydd,
   4. 13 kap. 22-23 §§ samma lag besluta i frågor om ekonomiskt omställningsstöd och efterlevandeskydd,
   5. 9 kap. 12 a § den upphävda lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveriges ledamöter av Europaparlamentet besluta om jämkning av inkomstgaranti, och
   6. 9 kap. 23 § samma lag besluta om utbetalning av inkomstgaranti på nytt.

Nämnden ska ange vilka överväganden som föranlett beslutet.

Nämnden är en myndighet under riksdagen. Lag (2022:345).

Ledning

2 §   Myndigheten leds av en nämnd.

Sammansättning

3 §   Enligt 13 kap. 15 § riksdagsordningen består nämnden av en ordförande och två övriga ledamöter. Lag (2014:810).

Ledningens ansvar

4 §   Nämnden ansvarar för verksamheten, om inte annat följer av bestämmelser i lag.

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande rätt, att resultatet redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att nämnden hushållar väl med statens medel.

Arbetsordning

5 §   Nämnden ska besluta om en arbetsordning och i den meddela de närmare föreskrifter som behövs om
   1. nämndens organisation,
   2. arbetsfördelning,
   3. delegering av beslutanderätt,
   4. handläggning av ärenden samt
   5. formerna i övrigt för verksamheten.

Delegering

6 §   Nämnden får i arbetsordningen eller genom särskilda beslut lämna över rätten att fatta beslut eller vidta åtgärder (delegering) i enlighet med vad som anges i andra-fjärde stycket.

Delegering till ordföranden, sekreteraren eller någon hos en myndighet som utför kansligöromål för nämnden får avse
   1. att vidta åtgärder och fatta beslut för att bereda ett ärende och
   2. att avgöra andra ärenden än de som avses i 1 och 5 §§, om ärendena är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden.

Delegering till ordföranden eller en annan ledamot av nämnden får avse att fatta beslut om att inleda och skriva av tillsynsärenden. Sådana beslut ska anmälas för nämnden vid nästkommande sammanträde.

Delegering till den som nämnden bestämmer hos Riksdagsförvaltningen eller hos någon annan myndighet som utför kansligöromål för nämnden får ske när det gäller att ta emot och registrera allmänna handlingar samt pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar eller frågor som uppkommer med anledning av överklaganden av nämndens beslut i sådana frågor.

Ärendenas handläggning

7 §   Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden.

Nämnden är beslutför när alla ledamöter är närvarande.

8 §   Nämnden får anlita experter eller annan särskild hjälp som behövs för att nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter.

9 §   Nämnden får i arbetsordningen föreskriva att ärenden får avgöras genom kontakter mellan ordföranden och de andra ledamöterna.

10 §   För varje skriftligt beslut i ett ärende ska det finnas en handling som visar
   1. dagen för beslutet,
   2. beslutets innehåll,
   3. vem som har fattat beslutet,
   4. vem som har varit föredragande och
   5. vem som har varit med vid den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet.

11 §   Om nämnden fattar ett beslut som innebär att medel på ett anslag tas i anspråk, ska nämnden genast underrätta den myndighet som anvisats anslaget om beslutet.

Nämnden ska genast underrätta Riksdagsförvaltningen och Statens tjänstepensionsverk om beslut om återbetalning av arvode, om jämkning av inkomstgaranti och om utbetalning på nytt av inkomstgaranti. Lag (2021:1122).

Årlig verksamhetsredogörelse

12 §   Nämnden ska senast den 22 februari varje år till riksdagen lämna en redogörelse för sin verksamhet under det senaste kalenderåret. I redogörelsen ska nämnden också redovisa verksamhetens kostnader. Lag (2016:1100).

Organisation

13 §   Nämnden har en sekreterare som utses av nämnden.

Ersättningsfrågor

14 §   Bestämmelser om arvode till ordföranden, övriga ledamöter och ersättaren för ordföranden finns i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ. Lag (2022:345).

15 §   Nämnden beslutar om arvode till sekreteraren och andra som tjänstgör hos nämnden.

16 §   För resor som ledamöter, sekreterare och andra som tjänstgör hos nämnden gör i sina uppdrag ska Riksdagsförvaltningen betala resekostnadsersättning och traktamente enligt de bestämmelser som gäller för arbetstagare vid Riksdagsförvaltningen.

Överklagande

17 §   Bestämmelser om överklagande av beslut som avses i 1 § finns i 15 kap. 2 § lagen (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter och i 12 kap. 1 § den upphävda lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveriges ledamöter av Europaparlamentet.

Bestämmelser om överklagande av beslut som rör utlämnande av handlingar och uppgifter finns i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter.
Lag (2016:1115).


Övergångsbestämmelser

2012:883
   1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013, då lagen (1993:1426) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd ska upphöra att gälla.
   2. Bestämmelsen i 12 § tillämpas första gången i fråga om verksamhetsåret 2013.

2013:762
      l. Denna lag träder i kraft den l maj 2014.
   2. En ledamot som har utsetts med stöd av äldre bestämmelser kvarstår som ledamot i nämnden under den tid som han eller hon utsetts för.

2016:1100
   1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
   2. Lagen ska tillämpas första gången i fråga om nämndens redogörelse för kalenderåret 2016.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.