SFS 2012:884 Lag med instruktion för Riksdagens överklagandenämnd

120884.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
med instruktion för Riksdagens
överklagandenämnd

;

utfärdad den 6 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Uppgifter m.m.

1 §

Bestämmelser om Riksdagens överklagandenämnds uppgifter finns i

9 kap. 5 § riksdagsordningen, lagen (1989:186) om överklagande av admi-
nistrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter samt
i föreskrifter som meddelas av Riksdagsförvaltningen.

Nämnden är en myndighet under riksdagen.

Ledning

2 §

Myndigheten leds av en nämnd.

Sammansättning

3 §

Enligt 9 kap. 5 § riksdagsordningen består nämnden av en ordförande

och fyra övriga ledamöter.

Ledningens ansvar

4 §

Nämnden ansvarar för verksamheten, om inte annat följer av bestäm-

melser i lag.

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande

rätt, att resultatet redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att
nämnden hushållar väl med statens medel.

Arbetsordning

5 §

Nämnden ska besluta om en arbetsordning och i den meddela de när-

mare föreskrifter som behövs om

1. nämndens organisation,
2. arbetsfördelning,

1 Framst. 2012/13:RS1, bet. 2012/13:KU9, rskr. 2012/13:63.

SFS 2012:884

Utkom från trycket
den 18 december 2012

background image

2

SFS 2012:884

3. delegering av beslutanderätt,
4. handläggning av ärenden samt
5. formerna i övrigt för verksamheten.

Delegering

6 § Nämnden får i arbetsordningen eller genom särskilda beslut lämna över
rätten att fatta beslut eller vidta åtgärder (delegering) i enlighet med vad som
anges i andra–fjärde stycket.

Delegering till ordföranden, sekreteraren eller någon hos en myndighet

som utför kansligöromål för nämnden får avse

1. att vidta åtgärder och fatta beslut för att bereda ett ärende och
2. att avgöra andra ärenden än de som avses i 1 och 5 §§, om ärendena är

av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden.

Delegering till ordföranden får avse att besluta om avskrivning av ärenden

efter återkallelse.

Delegering till den som nämnden bestämmer hos Riksdagsförvaltningen

eller hos någon annan myndighet som utför kansligöromål för nämnden får
ske när det gäller att ta emot och registrera allmänna handlingar samt pröva
frågor om utlämnande av allmänna handlingar eller frågor som uppkommer
med anledning av överklaganden av nämndens beslut i sådana frågor.

Ärendenas handläggning

7 §

Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden.

Nämnden är beslutför när ordföranden och tre övriga ledamöter är närva-

rande.

8 §

Nämnden får anlita experter eller annan särskild hjälp som behövs för

att nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter.

9 §

Nämnden får i arbetsordningen föreskriva att ärenden får avgöras

genom kontakter mellan ordföranden och de andra ledamöterna.

10 §

För varje skriftligt beslut i ett ärende ska det finnas en handling som

visar

1. dagen för beslutet,
2. beslutets innehåll,
3. vem som har fattat beslutet,
4. vem som har varit föredragande och
5. vem som har varit med vid den slutliga handläggningen utan att delta i

avgörandet.

11 §

Om nämnden fattar ett beslut som innebär att medel på ett anslag tas i

anspråk, ska nämnden genast underrätta den myndighet som anvisats ansla-
get om beslutet.

background image

3

SFS 2012:884

Årlig verksamhetsredogörelse

12 §

Nämnden ska senast den 22 februari varje år till riksdagen lämna en

redogörelse för sin verksamhet under det senaste kalenderåret.

Organisation

13 §

Nämnden har en sekreterare som utses av nämnden.

Ersättningsfrågor

14 §

Bestämmelser om arvode till ordföranden och andra ledamöter i

nämnden finns i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riks-
dagen, dess myndigheter och organ.

Nämnden beslutar om arvode till sekreteraren och andra som tjänstgör hos

nämnden.

15 §

För resor som ledamöter, sekreterare och andra som tjänstgör hos

nämnden gör i sitt uppdrag ska Riksdagsförvaltningen betala resekostnads-
ersättning och traktamente enligt de bestämmelser som gäller för arbets-
tagare vid Riksdagsförvaltningen. I fråga om ersättning till den som även är
ledamot av riksdagen finns bestämmelser i lagen (1994:1065) om ekono-
miska villkor för riksdagens ledamöter.

Överklagande

16 §

Bestämmelser om överklagande av nämndens beslut finns i lagen

(1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvalt-
ningen och riksdagens myndigheter.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
2. Bestämmelsen i 12 § tillämpas första gången i fråga om verksamhets-

året 2013.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

KARIN ENSTRÖM
(Justitiedepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.