SFS 2014:811 Lag om ändring i lagen (2012:884) med instruktion för Riksdagens överklagandenämnd

140811.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2012:884) med instruktion för
Riksdagens överklagandenämnd;

utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 och 3 §§ lagen (2012:884) med

instruktion för Riksdagens överklagandenämnd ska ha följande lydelse.

1 §

Bestämmelser om Riksdagens överklagandenämnds uppgifter finns i

14 kap. 8 § riksdagsordningen, lagen (1989:186) om överklagande av admi-
nistrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter samt i
föreskrifter som meddelas av Riksdagsförvaltningen.

Nämnden är en myndighet under riksdagen.

3 §

Enligt 13 kap. 17 § riksdagsordningen består nämnden av en ordförande

och fyra övriga ledamöter.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

1 Framst. 2013/14:RS3, bet. 2013/14:KU46, rskr. 2013/14:351.

SFS 2014:811

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.