SFS 2016:1116 Lag om ändring i lagen (2012:884) med instruktion för Riksdagens överklagandenämnd

161116.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2012:884) med instruktion för
Riksdagens överklagandenämnd;

utfärdad den 24 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 15 § lagen (2012:884) med instruk-

tion för Riksdagens överklagandenämnd ska ha följande lydelse.

15 §

För resor som ledamöter, sekreterare och andra som tjänstgör hos

nämnden gör i sitt uppdrag ska Riksdagsförvaltningen betala resekostnads-
ersättning och traktamente enligt de bestämmelser som gäller för arbetstagare
hos Riksdagsförvaltningen. I fråga om ersättning till den som även är ledamot
av riksdagen finns bestämmelser i lagen (2016:1108) om ersättning till riks-
dagens ledamöter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

1 Framst. 2015/16:RS7, bet. 2016/17:KU3, rskr. 2016/17:36.

SFS 2016:1116

Utkom från trycket
den 6 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.