SFS 2017:766 Lag om ändring i lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering / SFS 2017:766 Lag om ändring i lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering
170766.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2013:311) om valfrihetssystem
i fråga om tjänster för elektronisk identifiering;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 21 § lagen (2013:311) om valfri-

hetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering ska ha följande ly-
delse.

21 §

Ett beslut som denna lag är tillämplig på får inte överklagas med stöd

av 13 kap. kommunallagen (2017:725).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.

SFS 2017:766

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.