SFS 2013:353 Lag med instruktion för Partibidragsnämnden

130353.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
med instruktion för Partibidragsnämnden;

utfärdad den 23 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Uppgifter m.m.

1 §

Bestämmelser om Partibidragsnämndens uppgifter finns i lagen

(1972:625) om statligt stöd till politiska partier och lagen (2010:473) om stat-
ligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer.

Nämnden är en myndighet under riksdagen.

Ledning

2 §

Myndigheten leds av en nämnd.

Sammansättning

3 §

Nämnden består av en ordförande och två övriga ledamöter. De utses av

riksdagsstyrelsen för en tid av sex år. Ledamöterna ska vara eller ha varit
ordinarie domare. Om en ledamot av sjukdom eller annan orsak är förhindrad
att utföra sitt uppdrag, ska riksdagsstyrelsen utse en ersättare för den tid som
hindret varar.

Ledningens ansvar

4 §

Nämnden ansvarar för verksamheten, om inte annat följer av bestäm-

melser i lag.

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande

rätt, att resultatet redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att
nämnden hushållar väl med statens medel.

Arbetsordning

5 §

Nämnden ska besluta om en arbetsordning och i den meddela de när-

mare föreskrifter som behövs om

1. nämndens organisation,
2. arbetsfördelning,
3. delegering av beslutanderätt,

1 Framst. 2012/13:RS3, bet. 2012/13:KU24, rskr. 2012/13:218.

SFS 2013:353

Utkom från trycket
den 31 maj 2013

background image

2

SFS 2013:353

4. handläggning av ärenden samt
5. formerna i övrigt för verksamheten.

Delegering

6 §

Nämnden får i arbetsordningen eller genom särskilda beslut lämna över

rätten att fatta beslut eller vidta åtgärder (delegering) i enlighet med vad som
anges i andra och tredje stycket.

Delegering till ordföranden, sekreteraren eller någon hos en myndighet

som utför kansligöromål för nämnden får avse

1. att vidta åtgärder och fatta beslut för att bereda ett ärende och
2. att avgöra andra ärenden än de som avses i 1 och 5 §§, om ärendena är av

det slaget att de inte behöver prövas av nämnden.

Delegering till den som nämnden bestämmer hos Riksdagsförvaltningen

eller hos någon annan myndighet som utför kansligöromål för nämnden får
ske när det gäller att ta emot och registrera allmänna handlingar samt pröva
frågor om utlämnande av allmänna handlingar eller frågor som uppkommer
med anledning av överklaganden av nämndens beslut i sådana frågor.

Ärendenas handläggning

7 §

Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden.

8 §

Nämnden får anlita experter eller annan särskild hjälp som behövs för

att nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter.

9 §

Nämnden är beslutför när alla ledamöter är närvarande.

I fråga om omröstning i nämnden gäller bestämmelserna i 16 kap. rätte-

gångsbalken i tillämpliga delar.

10 §

Nämnden får i arbetsordningen föreskriva att ärenden får avgöras ge-

nom kontakter mellan ordföranden och de andra ledamöterna.

11 §

För varje skriftligt beslut i ett ärende ska det finnas en handling som

visar

1. dagen för beslutet,
2. beslutets innehåll,
3. vem som har fattat beslutet,
4. vem som har varit föredragande och
5. vem som har varit med vid den slutliga handläggningen utan att delta i

avgörandet.

12 §

Om nämnden fattar ett beslut som innebär att medel på ett anslag tas i

anspråk, ska nämnden genast underrätta den myndighet som disponerar an-
slaget om beslutet.

Årlig verksamhetsredogörelse

13 §

Nämnden ska senast den 22 februari varje år till riksdagen lämna en

redogörelse för sin verksamhet under det senaste kalenderåret.

background image

3

SFS 2013:353

Organisation

14 §

Nämnden har en sekreterare som utses av nämnden.

Ersättningsfrågor

15 §

Bestämmelser om arvode till ordföranden och andra ledamöter i nämn-

den finns i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen,
dess myndigheter och organ.

Nämnden beslutar om arvode till sekreteraren och andra som tjänstgör hos

nämnden.

16 §

För resor som ledamöter, sekreterare och andra som tjänstgör hos

nämnden gör i sitt uppdrag ska Riksdagsförvaltningen betala resekostnads-
ersättning och traktamente enligt de bestämmelser som gäller för arbetstagare
vid Riksdagsförvaltningen.

Överklagande

17 §

Nämndens beslut får enligt 13 § lagen (1972:625) om statligt stöd till

politiska partier och 12 § lagen (2010:473) om statligt stöd till riksdagspar-
tiernas kvinnoorganisationer inte överklagas.

Bestämmelser om överklagande av beslut som rör utlämnande av hand-

lingar och uppgifter finns i lagen (1989:186) om överklagande av administra-
tiva beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
2. Bestämmelsen i 13 § ska tillämpas första gången för verksamhetsåret

2013.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

BEATRICE ASK
(Justitiedepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.