SFS 2014:1005 Lag om virkesmätning

141005.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om virkesmätning;

utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Lagens syfte

1 §

Denna lag syftar till att ge säljare och köpare av virke likvärdiga möjlig-

heter att bedöma om ersättningen för det virke som överlåts är rimlig.

Uttryck i lagen

2 §

I denna lag avses med

1. virke: stam, stubbe och grenar av avverkade träd oavsett sönderdelning

före industriell vidareförädling,

2. virkesmätning: bestämmande av virkes kvantitet och virkes lämplighet

för avsedd användning.

Lagens tillämpningsområde

3 §

Denna lag gäller sådan virkesmätning som ligger till grund för att be-

stämma ersättningen för virket vid en överlåtelse.

Lagen gäller inte om virket
1. tidigare har överlåtits,
2. överlåts till en enskild person för privat bruk,
3. överlåts till näringsidkare för småskalig förädling eller småskalig energi-

produktion, eller

4. överlåts av ett företag till ett annat företag inom samma koncern.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar före-

skrifter om vad som avses med småskalig förädling, småskalig energiproduk-
tion och koncern.

Bemyndiganden

Föreskrifter om virkesmätning

4 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om

1. med vilken noggrannhet och hur virkesmätning i övrigt ska utföras,

1 Prop. 2013/14:177, bet. 2013/14:MJU22, rskr. 2013/14:309.

SFS 2014:1005

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:1005

2. skyldighet för den som utför virkesmätning att under viss tid spara resul-

tatet av utförd mätning, uppgifter om mätningen och information som ligger
till grund för resultatet, och

3. skyldighet för den som utför virkesmätning att lämna resultatet av mät-

ningen, uppgifterna om mätningen och informationen som ligger till grund för
mätningen till säljare och köpare.

Föreskrifter om uppgiftsskyldighet

5 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om skyldighet för den som utför virkesmätning att till tillsyns-
myndigheten

1. anmäla sin verksamhet, och
2. lämna uppgifter om den bedrivna verksamheten.

Föreskrifter om egenkontroll

6 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om skyldighet för den som utför virkesmätning att

1. systematiskt och ändamålsenligt kontrollera att virkesmätning enligt

denna lag följer de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen, och

2. under viss tid spara resultaten av utförda kontroller och den information

som ligger till grund för resultatet.

Tillsyn

Tillsynsmyndighet

7 §

Den myndighet som regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten) ut-

övar tillsyn över de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Rätt till upplysningar och tillträde

8 §

Tillsynsmyndigheten har i den utsträckning som behövs för att utöva

tillsyn rätt att

1. på begäran få upplysningar och ta del av handlingar, och
2. få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som har anknytning

till virkesmätningen och där göra undersökningar och ta prover.

Rätten till tillträde gäller inte bostäder.

Förelägganden och förbud

9 §

Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som be-

hövs för att denna lag eller de föreskrifter som har meddelats i anslutning till
lagen ska följas.

Vite

10 §

Förelägganden och förbud får förenas med vite.

background image

3

SFS 2014:1005

Överklagande

11 §

Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän

förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2015, då virkesmätningslagen

(1966:209) ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ESKIL ERLANDSSON
(Landsbygdsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.