SFS 2014:1009 Lag om handel med timmer och trävaror

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2014:1009) om handel med timmer och trävaror / SFS 2014:1009 Lag om handel med timmer och trävaror
141009.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om handel med timmer och trävaror;

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna lag kompletterar

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 av den 20

oktober 2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som
släpper ut timmer och trävaror på marknaden

2, och

2. förordningar som meddelats med stöd av Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 995/2010.

De ord och uttryck som används i denna lag har samma betydelse som i

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010.

Behörig myndighet

2 §

Den myndighet som regeringen bestämmer är behörig myndighet enligt

de EU-förordningar som anges i 1 § och enligt denna lag.

Kontroll

3 §

Den behöriga myndigheten ska utöva kontroll av

1. att de EU-förordningar som anges i 1 § och de beslut som har meddelats

med stöd av EU-förordningarna följs, och

2. att denna lag, de föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen och de

beslut som meddelats med stöd av lagen följs.

Den behöriga myndigheten ska också verka för att nämnda beslut och

bestämmelser följs.

4 § Den behöriga myndigheten har i den utsträckning som behövs för kon-
trollen rätt att

1. på begäran få upplysningar, ta del av handlingar och register, och
2. få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som har anknytning

till den verksamhet kontrollen avser och där göra undersökningar och ta
prover av timmer och trävaror som kan härröra från olagligt avverkat timmer.

Rätten till tillträde gäller inte bostäder.

1 Prop. 2013/14:183, bet. 2013/14:MJU25, rskr. 2013/14:361.

2 EUT L 295, 12.11.2010, s. 23 (Celex 32010R0995).

SFS 2014:1009

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:1009

5 §

Den behöriga myndigheten får i samband med kontroll av en verksam-

hetsutövare besluta om att hos denne ta om hand timmer eller trävaror som
släppts ut på marknaden av verksamhetsutövaren om det är uppenbart att tim-
ret eller trävarorna härrör från olaglig avverkning. Ett sådant omhänder-
tagande får vara i högst sex månader.

Förelägganden och förbud

6 §

Utöver vad som följer av de EU-förordningar som anges i 1 § får den

behöriga myndigheten meddela de förelägganden och förbud som behövs för
att

1. de EU-förordningar som anges i 1 § och de beslut som meddelats med

stöd av EU-förordningarna ska följas, och

2. denna lag, de föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen och de

beslut som meddelats med stöd av lagen ska följas.

Vite

7 §

Förelägganden eller förbud enligt de EU-förordningar som anges i 1 §

eller enligt 6 § får förenas med vite.

Den behöriga myndigheten får dock inte förelägga någon vid vite att med-

verka i en utredning av en gärning som kan leda till straff för honom eller
henne.

Hjälp av polismyndigheten

8 §

Polismyndigheten ska på begäran av den behöriga myndigheten lämna

den hjälp som behövs för att

1. utöva kontrollen enligt 3 §, eller
2. verkställa ett beslut som meddelats med stöd av de EU-förordningar som

anges i 1 § eller med stöd av denna lag.

Hjälp enligt första stycket får begäras endast om
1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan utföras utan att polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen
(1984:387) behöver användas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

Straff

9 §

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som med uppsåt

eller av oaktsamhet bryter mot förbudet i artikel 4.1, jämförd med artikel 2, i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 av den 20 okto-
ber 2010, i den ursprungliga lydelsen, att släppa ut timmer från olaglig av-
verkning eller trävaror som härrör från sådant timmer på marknaden, om av-
verkningen skett i strid med bestämmelser i avverkningslandet i fråga om

1. tillstånd eller godkännande,
2. anmälan eller underrättelse till en myndighet eller föreskriven tidsfrist

efter sådan anmälan eller underrättelse,

3. villkor i ett tillstånd eller i ett beslut om godkännande,
4. områdesskydd till skydd för särskilda miljöer eller arter, eller

background image

3

SFS 2014:1009

5. tillstånd eller förbud när det gäller export. I ringa fall ska det inte dömas

till ansvar.

Om gärningen är belagd med samma eller strängare straff enligt brotts-

balken eller enligt 29 kap. 2 b § miljöbalken, får inte dömas till ansvar enligt
denna paragraf.

10 §

Den som överträtt ett vitesföreläggande får inte dömas till ansvar enligt

denna lag för den gärning som omfattas av föreläggandet.

Förverkande

11 §

Timmer och trävaror som varit föremål för brott enligt 9 § eller värdet

därav samt utbyte av ett sådant brott ska förklaras förverkade, om det inte är
uppenbart oskäligt.

�verklagande m.m.

12 §

Den behöriga myndigheten får bestämma att ett beslut av myndigheten

enligt de EU-förordningar som anges i 1 § eller denna lag ska gälla omedel-
bart även om det överklagas.

13 §

Beslut av den behöriga myndigheten enligt de EU-förordningar som

anges i 1 § och denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

LENA EK
(Landsbygdsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.