SFS 2014:341 Lag om beslut i särskilda regeringsärenden

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2014:341) om beslut i särskilda regeringsärenden / SFS 2014:341 Lag om beslut i särskilda regeringsärenden
140341.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om beslut i särskilda regeringsärenden;

utfärdad den 15 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om när beslut i ett regeringsärende

får fattas av ett statsråd i enlighet med 7 kap. 3 § andra stycket regeringsfor-
men.

2 §

I 3 § anges i vilka frågor beslut får fattas enligt denna lag. Ett sådant be-

slut får fattas endast om ärendet är brådskande och beslutsformen inte är
olämplig med hänsyn till det som ärendet avser eller av andra skäl.

3 §

Beslut enligt denna lag får fattas i frågor om

1. Försvarsmaktens krigsorganisering och mobilisering,
2. totalförsvarspliktigas inkallelse och tjänstgöring i Försvarsmakten,
3. utbildning i utlandet enligt lagen (1994:588) om utbildning för freds-

främjande verksamhet,

4. svenska örlogsbesök i utlandet och flygningar till utlandet med svenska

militära luftfartyg,

5. tillträde till svenskt territorium för utländska statsfartyg, statsluftfartyg

och militära fordon samt uppehåll på svenskt territorium för utländska stats-
fartyg, och

6. övningar av en främmande stats militära styrka på svenskt territorium

samt undantag från vapenlagen (1996:67) enligt 11 kap. 3 § vapenlagen.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014, då lagen (1974:613) om

handläggningen av vissa regeringsärenden ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

BEATRICE ASK
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:179, bet. 2013/14:KU38, rskr. 2013/14:241.

SFS 2014:341

Utkom från trycket
den 27 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.