SFS 1974:613

740613.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1974: 613 Lag

Utkom f rän t rycket

Iiandläggnmgen av vissa rege ringsärenden;

den 9 juli 1974

utfärdad den 28 juni 1974.

Kungl. Maj;t förordnar följande med riksdagenU

Regeringsärende får handläggas i den ordning som anges i 7 kap. 3 §

andra punkten regeringsformen, om ärendet angår

1. föreskrifter rörande försvarsmaktens mobilisering,
2. kommendering och placering av militär och civilmilitär personal,

3. tjänstledighet för militär och civilmilitär personal,

4. värnpliktigas och reservpersonals inkallelse och tjänstgöring,
5. tillträde till militära skyddsföremål,
6. svenska örlogsbesök i utlandet samt svenska militära transport- och

övningsflygningar till utlandet,

7. tillträde till svenskt territorium av annan stats örlogsfartyg, mili­

tära svävare eller militära luftfartyg samt av fartyg, svävare eller luft­
fartyg som äges eller brukas av annan stat och nyttjas för annat än en­

bart affärsdrift,

8. försvarsmaktens deltagande vid officiella ceremonier och i allmän­

nyttig verksamhet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1975, då lagen (1921: 15) om

kommandomål skall upphöra att gälla.

CARL GUSTAF

ERIC HOLMQVIST
(Försvarsdepartementet)

' Prop. 1974: 50, KU 25, rskr 220.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.