SFS 1994:1812 Lag om ändring i lagen (1974:613) om handläggningen av vissa regeringsärenden

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2014:341) om beslut i särskilda regeringsärenden / SFS 1994:1812 Lag om ändring i lagen (1974:613) om handläggningen av vissa regeringsärenden
SFS 1994_1812 Lag om ändring i lagen (1974_613) om handläggningen av vissa regeringsärenden

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1812
Utkom från trycket
den 30 december 1994

Lag
om ändring i lagen (1974:613) om handläggningen av
vissa regeringsärenden;

utfärdad den 15 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att lagen (1974:613) om handlägg-

ningen av vissa regeringsärenden2 skall ha följande lydelse.

Regeringsärende får handläggas i den ordning som anges i 7 kap. 3 §

andra meningen regeringsformen, om ärendet angår

1. föreskrifter rörande Försvarsmaktens mobilisering,

2. kommendering och placering av militär personal,
3. tjänstledighet för militär personal,
4. totalförsvarspliktigas, reservofficerares och reservpersonals inkallelse

och tjänstgöring i Försvarsmakten,

5. tillträde till militära skyddsobjekt,
6. svenska örlogsbesök i utlandet samt svenska militära transport- och

övningsflygningar till utlandet,

7. tillträde till svenskt territorium av annan stats örlogsfartyg, militära

svävare eller militära luftfartyg samt av fartyg, svävare eller luftfartyg som
äges eller brukas av annan stat och nyttjas för annat än enbart affärsdrift,

8. Försvarsmaktens deltagande vid officiella cermonier och i allmännyt-

tig verksamhet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

På regeringens vägnar

THAGE G PETERSON

Ann-Louise Eksborg
(Försvarsdepartementet)

1

Prop. 1994/95:6, bet. 1994/95: FöUl rskr. 1994/95:78.

2

Senaste lydelse 1983:279.

6523

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.