SFS 2018:595 Lag om ändring i lagen (2014:514) om ansvar för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2014:514) om ansvar för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder / SFS 2018:595 Lag om ändring i lagen (2014:514) om ansvar för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder
SFS2018-595.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2014:514) om ansvar för vissa

säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder

Utfärdad den 24 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1, 2, 4 och 5 §§ lagen (2014:514) om
ansvar för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder ska ha
följande lydelse.

1 § Denna lag innehåller särskilda bestämmelser som rör verksamheten
vid och skyddet för egendom som används som tjänstebostad för
statsministern. Bestämmelserna utgör kompletteringar till och undantag
från skyddslagen (2010:305) och säkerhetsskyddslagen (2018:

585).

2 § Säkerhetspolisen har ansvaret för fysisk säkerhet enligt 2 kap. 3 §
säkerhetsskyddslagen (2018:

585) vid egendom som används som tjänste-

bostad för statsministern.

Inför att åtgärder som rör fysisk säkerhet vidtas ska Säkerhetspolisen

samråda med den eller de myndigheter som förvaltar egendomen och som
berörs av åtgärden. När det gäller åtgärder som rör fysisk säkerhet som är av
större betydelse ska Säkerhetspolisen även samråda med Regeringskansliet.

4 § Inför att säkerhetsskyddsavtal ska träffas enligt 2 kap. 6 § säkerhets-
skyddslagen (2018:

585) med anledning av upphandling till egendom som

används som tjänstebostad för statsministern ska den upphandlande
myndigheten samråda med Säkerhetspolisen.

5 § Inför beslut om placering i säkerhetsklass enligt 3 kap. 5 § säkerhets-
skyddslagen (2018:

585) av anställningar eller annat deltagande i verk-

samheten vid egendom som används som tjänstebostad för statsministern
ska den som bedriver verksamheten samråda med Säkerhetspolisen.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Karin Erlingsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:89, bet. 2017/18:JuU21, rskr. 2017/18:289.

SFS

2018:595

Publicerad
den

31 maj 2018

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.

Populära lagar