SFS 2020:22 Lag om ändring i lagen (2016:1091) om budget och ekonomiadministration för riksdagens myndigheter

SFS2020-22.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2016:1091) om budget och

ekonomiadministration för riksdagens myndigheter

Utfärdad den 30 januari 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 kap. 1 § lagen (2016:1091) om
budget och ekonomiadministration för riksdagens myndigheter ska ha följ-
ande lydelse.

8 kap.
1 §
Myndigheten har rätt till kompensation för belopp, motsvarande ingå-
ende skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200), som hänför sig till verk-
samheten.

Myndigheten har dock inte rätt till kompensation om den ingående skatten

hänför sig till utgifter för representation eller liknande ändamål. Myndighe-
ten har inte heller rätt till kompensation om den ingående skatten omfattas
av begränsningar i avdragsrätten enligt 8 kap. 9 § första stycket 1, 3 eller 4
eller 10, 15 eller 16 § mervärdesskattelagen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2020.
2. Den äldre bestämmelsen gäller fortfarande för utgifter för representa-

tion eller liknande ändamål som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Framst. 2019/20:RS6, bet. 2019/20:KU7, rskr. 2019/20:144.

SFS

2020:22

Publicerad
den

4 februari 2020

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.