SFS 2022:1586 Lag om ändring i lagen (2016:1091) om budget och ekonomiadministration för riksdagens myndigheter

SFS2022-1586.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2016:1091) om budget och

ekonomiadministration för riksdagens myndigheter

Utfärdad den 24 november 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 2 § lagen (2016:1091) om
budget och ekonomiadministration för riksdagens myndigheter ska ha
följande lydelse.

1 kap.
2 §
Bestämmelserna i lagen gäller för sådan verksamhet som Riksdags-
förvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen ansvarar för.
Bestämmelser om Riksbanken finns i lagen (2022:1568) om Sveriges riks-
bank.

Vad som sägs om resultatredovisning i 9 kap. 3 § andra stycket ska dock

inte gälla för Riksdagsförvaltningen i fråga om resultatet för riksdagens
nämndmyndigheter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2021/22:41, bet. 2022/23:KU8, rskr. 2022/23:24.

SFS

2022:1586

Publicerad
den

1 december 2022

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.