SFS 2023:210 Lag om ändring i lagen (2016:1091) om budget ochekonomiadministration för riksdagens myndigheter

SFS2023-210.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2016:1091) om budget och

ekonomiadministration för riksdagens myndigheter

Utfärdad den 27 april 2023

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 kap. 1 § lagen (2016:1091) om
budget och ekonomiadministration för riksdagens myndigheter ska ha
följande lydelse.

8 kap.
1 §
2 Myndigheten har rätt till kompensation för belopp, motsvarande
ingående skatt enligt mervärdesskattelagen (2023:200), som hänför sig till
verksamheten.

Myndigheten har dock inte rätt till kompensation om den ingående skatten

hänför sig till utgifter för representation eller liknande ändamål.
Myndigheten har inte heller rätt till kompensation om den ingående skatten
omfattas av begränsningar i avdragsrätten enligt 13 kap. 16, 18, 20, 21, 22,
26 eller 27 § mervärdesskattelagen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till

tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

NIKLAS WYKMAN

Johan Ndure
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2022/23:46, bet. 2022/23:SkU10, rskr. 2022/23:167.
2 Senaste lydelse 2020:22.

SFS

2023:210

Publicerad
den

3 maj 2023

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.