SFS 2023:504 Lag om ändring i lagen (2016:1091) om budget och ekonomiadministration för riksdagens myndigheter

SFS2023-504.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2016:1091) om budget och

ekonomiadministration för riksdagens myndigheter

Utfärdad den 29 juni 2023

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 3 och 4 §§ lagen (2016:1091)
om budget och ekonomiadministration för riksdagens myndigheter ska ha
följande lydelse.

6 kap.
3 §
2 Riksdagsförvaltningen och Riksrevisionen får ta ut avgifter för
kopior, avskrifter och utskrifter av allmänna handlingar. Riksdagens
ombudsmän får ta ut sådana avgifter om det finns särskilda skäl.

4 § Avgifter ska, om inte riksdagen beslutar annat, beräknas så att de högst
täcker myndighetens kostnader för verksamheten. Avgifter som avses i 3 §
ska dock bestämmas med ledning av de regler som gäller för statliga
myndigheter i allmänhet.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2023.

På regeringens vägnar

JOHAN FORSSELL

Johan Ndure
(Finansdepartementet)

1 Framst. 2022/23:RS2, bet. 2022/23:KU32, rskr. 2022/23:262.
2 Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

SFS

2023:504

Publicerad
den

4 juli 2023

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.