SFS 2022:347 Lag om ändring i lagen (2016:1109) om stöd till partigrupperna för riksdagsledamöternas arbete i riksdagen

SFS2022-347.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2016:1109) om stöd till

partigrupperna för riksdagsledamöternas arbete i

riksdagen

Utfärdad den 28 april 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 7 § lagen (2016:1109) om stöd
till partigrupperna för riksdagsledamöternas arbete i riksdagen ska ha
följande lydelse.

1 kap.
7 §
Riksdagsförvaltningen meddelar allmänna råd till lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Petra Forslid
(Justitiedepartementet)

1 Framst. 2021/22:RS2, bet. 2021/22:KU22, rskr. 2021/22:232.

SFS 2022:

347

Publicerad
den

5 maj 2022

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.