SFS 2016:1117 Lag om registrering och hantering av gåvor mottagna av riksdagsledamöter

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2016:1117) om registrering och hantering av gåvor mottagna av riksdagsledamöter / SFS 2016:1117 Lag om registrering och hantering av gåvor mottagna av riksdagsledamöter
161117.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:LNLLHF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:LNLLHG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:LNLLHG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:LNLLHF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:LNLLHG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:LNLLHG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:LNLLHF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:LNLLHF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:LNLLHG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LNLLHF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:LNLLHF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:LNLLHF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:LNLLHG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:LNLLHG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LNLLHF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:LNLLHF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:LNLLHG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:LNLLHG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LNLLHF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:LNLLHF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om registrering och hantering av g�vor mottagna <br/>av riksdagsledam�ter;</b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 24 november 2016.</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:343px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Lagens syfte</b></p> <p style="position:absolute;top:369px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:369px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Syftet med denna lag �r att g�ra det m�jligt f�r Riksdagsf�rvaltningen</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">att behandla personuppgifter f�r att p� ett �ndam�lsenligt s�tt f�ra ett register<br/>med information om g�vor mottagna av riksdagsledam�ter och att skydda den<br/>enskildes personliga integritet vid s�dan behandling.</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>G�voregistret</b></p> <p style="position:absolute;top:491px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:491px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Riksdagsf�rvaltningen ska f�ra ett register med uppgifter om g�vor</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">mottagna av riksdagsledam�ter (g�voregistret). Registret f�r f�ras med hj�lp<br/>av automatiserad behandling.</p> <p style="position:absolute;top:569px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Lagens till�mpningsomr�de</b></p> <p style="position:absolute;top:595px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:595px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag g�ller vid Riksdagsf�rvaltningens behandling av personupp-</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">gifter f�r att f�ra g�voregistret.</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Lagen g�ller f�r s�dan behandling av personuppgifter som �r helt eller del-</p> <p style="position:absolute;top:647px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">vis automatiserad eller om personuppgifterna ing�r i eller �r avsedda att ing� i<br/>en strukturerad samling av personuppgifter som �r tillg�ngliga f�r s�kning<br/>eller sammanst�llning enligt s�rskilda kriterier.</p> <p style="position:absolute;top:717px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:717px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Vad som s�gs i lagen om riksdagsledam�ter g�ller p� motsvarande s�tt</p> <p style="position:absolute;top:734px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">f�r talmannen i hans eller hennes uppdrag och samtliga ers�ttare som ut�var<br/>uppdrag som ledamot.</p> <p style="position:absolute;top:795px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>F�rh�llandet till personuppgiftslagen</b></p> <p style="position:absolute;top:822px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:821px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Personuppgiftslagen (1998:204) g�ller vid behandling av personuppgif-</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ter, om inte annat f�ljer av denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Framst. 2015/16:RS6, bet. 2016/17:KU9, rskr. 2016/17:43.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2016:1117</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 december 2016</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2016:1117</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Personuppgiftsansvar</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Riksdagsf�rvaltningen �r personuppgiftsansvarig f�r den behandling av</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">personuppgifter som myndigheten utf�r enligt denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>�ndam�l</b></p> <p style="position:absolute;top:164px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:164px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Riksdagsf�rvaltningen f�r behandla personuppgifter i g�voregistret om</p> <p style="position:absolute;top:181px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">det �r n�dv�ndigt f�r att ge samlad information om de g�vor som riksdags-<br/>ledam�ter tar emot huvudsakligen p� grund av sitt ledamotsuppdrag.</p> <p style="position:absolute;top:216px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Personuppgifterna f�r ocks� behandlas av Riksdagsf�rvaltningen om det �r</p> <p style="position:absolute;top:233px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">n�dv�ndigt f�r att fullg�ra myndighetens uppgiftsl�mnande som sker i �ver-<br/>ensst�mmelse med lag. I �vrigt g�ller 9 � f�rsta stycket d och andra stycket<br/>personuppgiftslagen (1998:204).</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Anm�lan</b></p> <p style="position:absolute;top:338px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:338px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">En ledamot som tar emot en g�va huvudsakligen p� grund av sitt leda-</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">motsuppdrag ska anm�la detta f�r registrering i g�voregistret. Detta g�ller<br/>dock inte om g�van saknar eller har ett obetydligt ekonomiskt v�rde.</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Anm�lan ska g�ras skriftligen till Riksdagsf�rvaltningen senast tv� veckor</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">efter att g�van har tagits emot.</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:442px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">En ledamot ska vid anm�lningstillf�llet till g�voregistret anm�la de upp-</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">gifter som anges i 11 � 14.</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Den registrerades inst�llning</b></p> <p style="position:absolute;top:529px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:529px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Behandling av personuppgifter som �r till�ten enligt denna lag f�r ut-</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">f�ras �ven om den registrerade mots�tter sig den.</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>G�voregistrets inneh�ll</b></p> <p style="position:absolute;top:616px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:616px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">G�voregistret ska inneh�lla uppgift om </p> <p style="position:absolute;top:634px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">1. namn p� den ledamot som tagit emot g�van,<br/>2. namn p� den som har sk�nkt g�van och i f�rekommande fall uppgift om</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">namn p� den som har �verl�mnat g�van,</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">3. n�r och i vilket sammanhang g�van togs emot,<br/>4. vilken sorts f�rem�l g�van �r,<br/>5. var g�van f�rvaras, och<br/>6. om g�van har gallrats.<br/>Varje g�va som antecknas i registret ska ges ett l�pnummer. G�van ska, n�r</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">det �r m�jligt, m�rkas med detta nummer.</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>R�ttelse och skadest�nd</b></p> <p style="position:absolute;top:843px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:842px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Best�mmelserna i 28 och 48 �� personuppgiftslagen (1998:204) om</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">r�ttelse och skadest�nd till�mpas p� motsvarande s�tt vid behandling av per-<br/>sonuppgifter i strid med denna lag.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2016:1117</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Hantering och f�rvaring av g�vor</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">G�vor som en ledamot anm�lt f�r registrering enligt 8 � ska f�rvaras</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">eller placeras p� s�dant s�tt att de b�st kan anv�ndas i riksdagens verksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Inventering och gallring av g�vorna</b></p> <p style="position:absolute;top:164px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:164px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Alla g�vor som �r antecknade i g�voregistret ska regelbundet invente-</p> <p style="position:absolute;top:181px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">ras. G�vor f�r gallras ut tidigast tre �r efter att de togs emot. Om det finns s�r-<br/>skilda sk�l kan en g�va dock gallras ut tidigare.</p> <p style="position:absolute;top:216px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Riksdagsf�rvaltningen f�r fatta beslut om gallring.</p> <p style="position:absolute;top:260px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Bemyndigande</b></p> <p style="position:absolute;top:286px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:285px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Riksdagsf�rvaltningen f�r meddela f�reskrifter om hanteringen av</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">g�vorna.</p> <p style="position:absolute;top:347px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>�verklagande</b></p> <p style="position:absolute;top:373px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:373px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Riksdagsf�rvaltningens beslut i en fr�ga om r�ttelse enligt 12 � f�r</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">�verklagas hos allm�n f�rvaltningsdomstol. Pr�vningstillst�nd kr�vs vid<br/>�verklagande till kammarr�tten.</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Andra beslut enligt denna lag f�r inte �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:461px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft33">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2017.<br/>2. Lagen till�mpas inte p� g�vor som tagits emot f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">STEFAN L�FVEN</p> <p style="position:absolute;top:565px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft33">MORGAN JOHANSSON<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft40">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft40">Elanders Sverige AB, 2016</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om registrering och hantering av g�vor mottagna
av riksdagsledam�ter;

utf�rdad den 24 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs f�ljande.

Lagens syfte

1 �

Syftet med denna lag �r att g�ra det m�jligt f�r Riksdagsf�rvaltningen

att behandla personuppgifter f�r att p� ett �ndam�lsenligt s�tt f�ra ett register
med information om g�vor mottagna av riksdagsledam�ter och att skydda den
enskildes personliga integritet vid s�dan behandling.

G�voregistret

2 �

Riksdagsf�rvaltningen ska f�ra ett register med uppgifter om g�vor

mottagna av riksdagsledam�ter (g�voregistret). Registret f�r f�ras med hj�lp
av automatiserad behandling.

Lagens till�mpningsomr�de

3 �

Denna lag g�ller vid Riksdagsf�rvaltningens behandling av personupp-

gifter f�r att f�ra g�voregistret.

Lagen g�ller f�r s�dan behandling av personuppgifter som �r helt eller del-

vis automatiserad eller om personuppgifterna ing�r i eller �r avsedda att ing� i
en strukturerad samling av personuppgifter som �r tillg�ngliga f�r s�kning
eller sammanst�llning enligt s�rskilda kriterier.

4 �

Vad som s�gs i lagen om riksdagsledam�ter g�ller p� motsvarande s�tt

f�r talmannen i hans eller hennes uppdrag och samtliga ers�ttare som ut�var
uppdrag som ledamot.

F�rh�llandet till personuppgiftslagen

5 �

Personuppgiftslagen (1998:204) g�ller vid behandling av personuppgif-

ter, om inte annat f�ljer av denna lag.

1 Framst. 2015/16:RS6, bet. 2016/17:KU9, rskr. 2016/17:43.

SFS 2016:1117

Utkom fr�n trycket
den 6 december 2016

background image

2

SFS 2016:1117

Personuppgiftsansvar

6 �

Riksdagsf�rvaltningen �r personuppgiftsansvarig f�r den behandling av

personuppgifter som myndigheten utf�r enligt denna lag.

�ndam�l

7 �

Riksdagsf�rvaltningen f�r behandla personuppgifter i g�voregistret om

det �r n�dv�ndigt f�r att ge samlad information om de g�vor som riksdags-
ledam�ter tar emot huvudsakligen p� grund av sitt ledamotsuppdrag.

Personuppgifterna f�r ocks� behandlas av Riksdagsf�rvaltningen om det �r

n�dv�ndigt f�r att fullg�ra myndighetens uppgiftsl�mnande som sker i �ver-
ensst�mmelse med lag. I �vrigt g�ller 9 � f�rsta stycket d och andra stycket
personuppgiftslagen (1998:204).

Anm�lan

8 �

En ledamot som tar emot en g�va huvudsakligen p� grund av sitt leda-

motsuppdrag ska anm�la detta f�r registrering i g�voregistret. Detta g�ller
dock inte om g�van saknar eller har ett obetydligt ekonomiskt v�rde.

Anm�lan ska g�ras skriftligen till Riksdagsf�rvaltningen senast tv� veckor

efter att g�van har tagits emot.

9 �

En ledamot ska vid anm�lningstillf�llet till g�voregistret anm�la de upp-

gifter som anges i 11 � 14.

Den registrerades inst�llning

10 �

Behandling av personuppgifter som �r till�ten enligt denna lag f�r ut-

f�ras �ven om den registrerade mots�tter sig den.

G�voregistrets inneh�ll

11 �

G�voregistret ska inneh�lla uppgift om

1. namn p� den ledamot som tagit emot g�van,
2. namn p� den som har sk�nkt g�van och i f�rekommande fall uppgift om

namn p� den som har �verl�mnat g�van,

3. n�r och i vilket sammanhang g�van togs emot,
4. vilken sorts f�rem�l g�van �r,
5. var g�van f�rvaras, och
6. om g�van har gallrats.
Varje g�va som antecknas i registret ska ges ett l�pnummer. G�van ska, n�r

det �r m�jligt, m�rkas med detta nummer.

R�ttelse och skadest�nd

12 �

Best�mmelserna i 28 och 48 �� personuppgiftslagen (1998:204) om

r�ttelse och skadest�nd till�mpas p� motsvarande s�tt vid behandling av per-
sonuppgifter i strid med denna lag.

background image

3

SFS 2016:1117

Hantering och f�rvaring av g�vor

13 �

G�vor som en ledamot anm�lt f�r registrering enligt 8 � ska f�rvaras

eller placeras p� s�dant s�tt att de b�st kan anv�ndas i riksdagens verksamhet.

Inventering och gallring av g�vorna

14 �

Alla g�vor som �r antecknade i g�voregistret ska regelbundet invente-

ras. G�vor f�r gallras ut tidigast tre �r efter att de togs emot. Om det finns s�r-
skilda sk�l kan en g�va dock gallras ut tidigare.

Riksdagsf�rvaltningen f�r fatta beslut om gallring.

Bemyndigande

15 �

Riksdagsf�rvaltningen f�r meddela f�reskrifter om hanteringen av

g�vorna.

�verklagande

16 �

Riksdagsf�rvaltningens beslut i en fr�ga om r�ttelse enligt 12 � f�r

�verklagas hos allm�n f�rvaltningsdomstol. Pr�vningstillst�nd kr�vs vid
�verklagande till kammarr�tten.

Andra beslut enligt denna lag f�r inte �verklagas.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2017.
2. Lagen till�mpas inte p� g�vor som tagits emot f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

STEFAN L�FVEN

MORGAN JOHANSSON
(Justitiedepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.