SFS 2018:241 Lag om ändring i lagen (2016:1117) om registrering och hantering av gåvor mottagna av riksdagsledamöter

SFS2018-241.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2016:1117) om registrering och

hantering av gåvor mottagna av riksdagsledamöter

Utfärdad den 19 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2016:1117) om
registrering och hantering av gåvor mottagna av riksdagsledamöter

dels att 12 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 12 § ska utgå,
dels att 5, 7 och 16 §§ och rubriken närmast före 5 § ska ha följande

lydelse.

Förhållandet till annan reglering
5 §
Vid behandling av personuppgifter i gåvoregistret kompletterar denna
lag Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den
27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling
av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om
upphävande av direktiv 95/46/EG.

Även lagen (2018:

218) med kompletterande bestämmelser till EU:s data-

skyddsförordning gäller vid behandling av personuppgifter, om inte annat
följer av denna lag.

7 § Riksdagsförvaltningen får behandla personuppgifter i gåvoregistret
om det är nödvändigt för att ge samlad information om de gåvor som riks-
dagsledamöter tar emot huvudsakligen på grund av sitt ledamotsuppdrag.

Personuppgifterna får också behandlas av Riksdagsförvaltningen om det

är nödvändigt för att fullgöra myndighetens uppgiftslämnande som sker i
överensstämmelse med lag.

16 § Beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Framst. 2017/18:RS7, bet. 2017/18:KU25, rskr. 2017/18:226.

SFS

2018:241

Publicerad
den

24 april 2018

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.