SFS 2016:774 Lag om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet

160774.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss
organiserad brottslighet;

utfärdad den 22 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

Denna lag gäller vid särskilt beslutad samverkan mellan myndigheter

för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet som

1. är av allvarlig eller omfattande karaktär, och
2. bedrivs i organiserad form eller systematiskt av en grupp individer.

2 §

Inom ramen för samverkan enligt denna lag ska en myndighet trots

sekretess lämna uppgift till en annan myndighet om det behövs för den mot-
tagande myndighetens deltagande i samverkan.

En uppgift ska inte lämnas om övervägande skäl talar för att det intresse

som sekretessen ska skydda har företräde framför intresset av att uppgiften
lämnas ut.

3 §

Endast myndigheter som regeringen bestämmer ska vara skyldiga att

lämna eller ska få ta emot uppgifter enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2016.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

ANDERS YGEMAN
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:167, bet. 2015/16:JuU31, rskr. 2015/16:314.

SFS 2016:774

Utkom från trycket
den 30 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.