SFS 2018:1937 Lag om tillgänglighet till digital offentlig service

SFS2018-1937.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om tillgänglighet till digital offentlig service

Utfärdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 följande.

Lagens tillämpningsområde
1 §
Denna lag innehåller bestämmelser om krav på tillgänglighet till digi-
tal service som tillhandahålls av en offentlig aktör.

2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om det närmare innehållet i de tekniska lösningar som anges
i artikel 1.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av den
26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webb-
platser och mobila applikationer, i den ursprungliga lydelsen, och som ska
omfattas av lagens tillämpningsområde.

Uttryck i lagen
3 §
Med digital service avses tjänster eller information som tillhandahålls
genom en sådan teknisk lösning som avses i föreskrifter som har meddelats
med stöd av 2 §.

4 § Med offentlig aktör avses en statlig eller kommunal myndighet eller
en beslutande församling i en kommun eller ett landsting.

Vid tillämpningen av denna lag ska med offentlig aktör jämställas
1. ett sådant offentligt styrt organ som avses i 5 §,
2. en sammanslutning som inrättats särskilt för att tillgodose behov i det

allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte är av industriell eller
kommersiell karaktär, och som består av

a) en eller flera myndigheter eller församlingar enligt första stycket, eller
b) ett eller flera organ enligt 1,
3. privata aktörer som yrkesmässigt bedriver verksamhet som till någon

del är offentligt finansierad och som

a) aktören bedriver i egenskap av enskild huvudman inom skolväsendet

eller huvudman för en sådan internationell skola som avses i 24 kap. skol-
lagen (2010:800),

1 Prop. 2017/18:299, bet. 2018/19:TU2, rskr. 2018/19:30.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av den 26 oktober 2016 om tillgäng-

lighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer, i den ursprungliga

lydelsen. Se även Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september

2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter

för informationssamhällets tjänster.

SFS

2018:1937

Publicerad
den

30 november 2018

background image

SFS

2

b) utgör hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

eller tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125), eller

c) bedrivs enligt socialtjänstlagen (2001:453), lagen (1988:870) om vård

av missbrukare i vissa fall, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om
vård av unga, lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshind-
rade eller utgör personlig assistans som utförs med assistansersättning enligt
51 kap. socialförsäkringsbalken, och

4. enskilda utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda examina enligt

lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, och som till största
delen har statsbidrag som finansiering av högskoleutbildning på grundnivå
eller avancerad nivå eller för utbildning på forskarnivå.

5 § Med offentligt styrt organ avses en sådan juridisk person som tillgodo-
ser behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte är av
industriell eller kommersiell karaktär, och

1. som till största delen är finansierad av staten, en kommun, ett landsting

eller en sådan offentlig aktör som avses i 4 § första stycket eller andra
stycket 1 eller 2,

2. vars verksamhet står under kontroll av staten, en kommun, ett landsting

eller en sådan offentlig aktör som avses i 4 § första stycket eller andra
stycket 1 eller 2, eller

3. i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än halva antalet

ledamöter är utsedda av staten, en kommun, ett landsting eller en sådan
offentlig aktör som avses i 4 § första stycket eller andra stycket 1 eller 2.

6 § Med tidsberoende medier avses ljud eller video, en kombination av
ljud och video, eller något av de föregående i kombination med möjligheter
till interaktion.

7 § Med föremål från kulturarvssamlingar avses privat eller offentligt ägda
föremål av historiskt, konstnärligt, arkeologiskt, estetiskt, vetenskapligt eller
tekniskt intresse som ingår i samlingar som förvaltas av kulturinstitutioner.

Undantag från lagens tillämpningsområde
8 §
Denna lag är inte tillämplig på digital service som tillhandahålls av

1. ett företag som bedriver radio- och tv-verksamhet som finansieras

enligt lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst,
eller

2. en icke-statlig organisation vars service inte
a) är väsentlig för allmänheten, eller
b) är avsedd för personer med funktionsnedsättning eller specifikt tillgodo-

ser deras behov.

9 § Denna lag är inte tillämplig på digital service som utgörs av

1. direktsändningar av tidsberoende medier,
2. kartor som inte är avsedda för navigering,
3. digital service från tredje part som varken har finansierats eller tagits

fram av den berörda offentliga aktören eller står under dess kontroll,

4. reproduktioner av föremål från kulturarvssamlingar som inte kan göras

fullständigt tillgängliga utan betydande hinder,

5. digital service inom verksamhet som tillhör skolväsendet eller de sär-

skilda utbildningsformerna enligt 1 kap. eller 24 kap. skollagen (2010:800)
eller pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem

2018:1937

background image

SFS

3

enligt 25 kap. skollagen, om inte servicen hänför sig till verksamhetens
väsentliga administrativa funktioner.

Lagen är inte heller tillämplig på kartor avsedda för navigering, om

väsentlig information om innehållet i dessa tillhandahålls på ett tillgängligt
digitalt sätt.

Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om undantag från lagens

tillämpningsområde i fråga om sådan digital service som får undantas enligt
artikel 1.4 a, b, g och h i direktiv (EU) 2016/2102, i den ursprungliga
lydelsen.

Tillgänglighetskrav
10 §
Digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör genom en tek-
nisk lösning som står under aktörens kontroll ska följa tillgänglighetskraven
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om vilka tekniska krav som ska gälla.

11 § Digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör genom en tek-
nisk lösning som står under tredje parts kontroll ska, så långt det är möjligt,
följa tillgänglighetskraven enligt föreskrifter som har meddelats med stöd
av denna lag.

Undantag för oskäligt betungande anpassning
12 §
En offentlig aktör behöver inte uppfylla kraven enligt 10 och 11 §§
om det är oskäligt betungande att fullgöra dessa krav.

Vid bedömningen av om en anpassning är oskäligt betungande ska bland

annat den offentliga aktörens storlek beaktas, liksom karaktär på uppgifter
och resurser samt uppskattade kostnader och fördelar för aktören i förhållan-
de till de uppskattade fördelarna för personer med funktionsnedsättning.

För en sådan aktör som avses i 4 § andra stycket 3 eller 4, och som inte

utgör ett offentligt styrt organ enligt 5 §, ska även den offentliga finansier-
ingens storlek och varaktighet beaktas vid bedömningen, liksom hur lång tid
aktören har haft på sig att anpassa sin digitala service till kraven.

Tillgänglighetsredogörelse
13 §
En offentlig aktör ska för sådan digital service som avses i 10 § till-
handahålla en tillgänglighetsredogörelse.

Redogörelsen ska innehålla en funktion som gör det möjligt för en enskild

person att meddela den berörda aktören att dess digitala service inte uppfyller
tillgänglighetskraven eller framställa en sådan begäran som avses i 15 §.

Om en offentlig aktör bedömer att det är oskäligt betungande att fullgöra

kraven enligt 10 §, ska denna bedömning återges i tillgänglighetsredo-
görelsen.

14 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om tillgänglighetsredogörelsens utformning och innehåll.

Begäran om tillgängliggörande av viss digital service
15 §
En begäran om tillgängliggörande av digital service som undantagits
med stöd av 9 § första stycket 1–4, andra eller tredje stycket eller 12 § ska
tillgodoses utan onödigt dröjsmål om den är berättigad och rimlig och har
inkommit genom den funktion som avses i 13 § andra stycket.

2018:1937

background image

SFS

4

En offentlig aktör ska på begäran lämna ett skriftligt beslut när en begäran

enligt första stycket helt eller delvis har avslagits. Ett sådant beslut ska inne-
hålla de skäl som har bestämt utgången i ärendet.

Tillsyn
16 §
Den myndighet som regeringen bestämmer utövar tillsyn över att
denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen följs.

17 § Tillsynsmyndigheten ska övervaka att digital service som tillhanda-
hålls av en offentlig aktör uppfyller kraven i 10, 11, 13 och 15 §§.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om hur övervakningen ska genomföras.

Anmälan
18 §
Den som anser att en offentlig aktör inte uppfyller ett eller flera av de
krav som avses i 10, 11, 13 eller 15 §, eller vill att en bedömning enligt 12 §
ska granskas, får anmäla detta till tillsynsmyndigheten.

Rättelse
19 §
Om tillsynsmyndigheten genom övervakning eller efter anmälan kon-
staterar brister i förhållande till kraven i 10, 11, 13 eller 15 §, ska myndigheten
genom påpekanden eller liknande förfaranden försöka åstadkomma rättelse.

Leder insatserna enligt första stycket inte till rättelse får tillsynsmyndig-

heten besluta att förelägga den offentliga aktören att vidta åtgärder för att
uppfylla kraven.

Ett nytt föreläggande om samma sak får förenas med vite.

Överklagande av beslut
20 §
Beslut enligt 15 § av en annan offentlig aktör än regeringen, Högsta
domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen eller Riksdagens ombudsmän får
överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Beslut av en förvaltningsrätt i ett ärende som har inletts där, liksom beslut

av en tingsrätt eller en hovrätt, överklagas dock till kammarrätten. Beslut av
en kammarrätt i ett ärende som har inletts där överklagas till Högsta förvalt-
ningsdomstolen.

21 § Tillsynsmyndighetens beslut om föreläggande enligt 19 § får över-
klagas till allmän förvaltningsdomstol. När ett beslut överklagas, är tillsyns-
myndigheten motpart i domstolen.

22 § Om ett beslut av en offentlig aktör som inte är en myndighet över-
klagas, ska aktören vara den enskildes motpart sedan handlingarna i ärendet
har överlämnats till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd
23 §
Vid överklagande av beslut enligt 20 och 21 §§ krävs prövnings-
tillstånd vid överklagande till kammarrätten. Detta gäller dock inte i fråga
om ärenden enligt 20 § som har inletts hos en förvaltningsrätt, tingsrätt eller
hovrätt.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

2018:1937

background image

SFS

5

2. Bestämmelsen i 11 § tillämpas endast för digital service som tillhanda-

hålls för första gången efter den 22 september 2020.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

MAGDALENA ANDERSSON

(Finansdepartementet)

2018:1937

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.