SFS 2022:1492 Lag om ändring i lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service / SFS 2022:1492 Lag om ändring i lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service
SFS2022-1492.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:1937) om tillgänglighet till

digital offentlig service

Utfärdad den 24 november 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 13 § lagen (2018:1937) om tillgäng-
lighet till digital offentlig service ska ha följande lydelse

13 § En offentlig aktör ska för sådan digital service som avses i 10 §
tillhandahålla en tillgänglighetsredogörelse.

Redogörelsen ska innehålla en funktion som gör det möjligt för en enskild

person att meddela aktören att dess digitala service inte uppfyller tillgänglig-
hetskraven eller framställa en sådan begäran som avses i 15 §. Ett medde-
lande om att den digitala servicen inte uppfyller tillgänglighetskraven ska
besvaras så snart som möjligt.

Om en offentlig aktör bedömer att det är oskäligt betungande att fullgöra

kraven enligt 10 §, ska denna bedömning återges i tillgänglighetsredo-
görelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2023.

På regeringens vägnar

ERIK SLOTTNER

Pontus Söderström
(Infrastrukturdepartementet)

1 Prop. 2021/22:263, bet. 2022/23:TU3, rskr. 2022/23:19.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av den 26 oktober 2016 om
tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer, i den
ursprungliga lydelsen.

SFS

2022:1492

Publicerad
den

29 november 2022

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.