SFS 2008:187 Lag om ändring i personuppgiftslagen (1998:204)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning / SFS 2008:187 Lag om ändring i personuppgiftslagen (1998:204)
080187.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i personuppgiftslagen (1998:204);

utfärdad den 17 april 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 21

§ personuppgiftslagen

(1998:204) ska ha följande lydelse.

21 §

2

Det är förbjudet för andra än myndigheter att behandla personupp-

gifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffpro-
cessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden.

Personuppgifter som avses i första stycket får dock behandlas för forsk-

ningsändamål av andra än myndigheter, om behandlingen har godkänts en-
ligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om undantag från förbudet i första stycket.

Regeringen får i enskilda fall besluta om undantag från förbudet i första

stycket. Regeringen får överlåta åt tillsynsmyndigheten att fatta sådana be-
slut.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:44, bet. 2007/08:UbU12, rskr. 2007/08:159.

2

Senaste lydelse 1998:1436.

SFS 2008:187

Utkom från trycket
den 29 april 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.