SFS 2019:1186 Lag om ändring i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning / SFS 2019:1186 Lag om ändring i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning
SFS2019-1186.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:218) med kompletterande

bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 3 § lagen (2018:218) med
kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning ska ha
följande lydelse.

1 kap.
3 §
Bestämmelserna i 2 § gäller inte i verksamhet som omfattas av

1. lagen (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens

försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst,

2. lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets

radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet, eller

3. lagen (2019:1182) om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

David Törngren
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:163, bet. 2019/20:JuU9, rskr. 2019/20:44.

SFS

2019:1186

Publicerad
den

3 december 2019

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.