SFS 2003:466 Lag om ändring i personuppgiftslagen (1998:204)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning / SFS 2003:466 Lag om ändring i personuppgiftslagen (1998:204)
030466.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i personuppgiftslagen (1998:204);

utfärdad den 5 juni 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 19

§ personuppgiftslagen

(1998:204) skall ha följande lydelse.

19 §

Känsliga personuppgifter får behandlas för forskningsändamål om

behandlingen godkänts enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forsk-
ning som avser människor.

Känsliga personuppgifter får behandlas för statistikändamål, om behand-

lingen är nödvändig på sätt som sägs i 10 § och om samhällsintresset av det
statistikprojekt där behandlingen ingår klart väger över den risk för otillbör-
ligt intrång i enskildas personliga integritet som behandlingen kan innebära.

Har behandlingen godkänts av en forskningsetisk kommitté, skall förut-

sättningarna enligt andra stycket anses uppfyllda. Med forskningsetisk kom-
mitté avses ett sådant särskilt organ för prövning av forskningsetiska frågor
som har företrädare för såväl det allmänna som forskningen och som är knu-
tet till ett universitet eller en högskola eller till någon annan instans som i
mera betydande omfattning finansierar forskning.

Personuppgifter får lämnas ut för att användas i sådana projekt som avses

i andra stycket, om inte något annat följer av regler om sekretess och tyst-
nadsplikt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2002/03:50, bet. 2002/03:UbU18, rskr. 2002/03:213.

SFS 2003:466

Utkom från trycket
den 27 juni 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.