SFS 1998:1436 Lag om ändring i personuppgiftslagen (1998:204)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning / SFS 1998:1436 Lag om ändring i personuppgiftslagen (1998:204)
981436.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Lag
om ändring i personuppgiftslagen (1998:204);

utfärdad den 26 november 1998.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 20, 21, 35, 41 och 50 §§ person-

uppgiftslagen (1998:204) skall ha följande lydelse.

20 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om ytterligare undantag från förbudet i 13 §, om det behövs
med hänsyn till ett viktigt allmänt intresse.

21 § Det är förbjudet för andra än myndigheter att behandla personupp-
gifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straff-
processuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om undantag från förbudet i första stycket.

Regeringen får i enskilda fall besluta om undantag från förbudet i första

stycket. Regeringen får överlåta åt tillsynsmyndigheten att fatta sådana be-
slut.

35 § Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från förbudet i 33 §
för överföring av personuppgifter till vissa stater. Regeringen får också med-
dela föreskrifter om att överföring av personuppgifter till tredje land är till-
låten, om överföringen regleras av ett avtal som ger tillräckliga garantier till
skydd för de registrerades rättigheter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får vidare

meddela föreskrifter om undantag från förbudet i 33 §, om det behövs med
hänsyn till ett viktigt allmänt intresse eller om det finns tillräckliga garantier
till skydd för de registrerades rättigheter.

Regeringen får under de förutsättningar som nämns i andra stycket i en-

skilda fall besluta om undantag från förbudet i 33 §. Regeringen får överlåta
åt tillsynsmyndigheten att fatta sådana beslut.

1

Prop. 1997/98:44, bet. 1998/99:KU3, rskr. 1998/99:1.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om

skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om
det fria flödet av sådana uppgifter (EGT nr L 281, 23.11.1995, s. 31, Celex
395L0046).

Svensk författningssamling

SFS 1998:1436
Utkom från trycket
den 4 december 1998

background image

SFS 1998:1436

2

41 § Regeringen får meddela föreskrifter om att sådana behandlingar av
personuppgifter som innebär särskilda risker för otillbörligt intrång i den
personliga integriteten skall för förhandskontroll anmälas till tillsyns-
myndigheten enligt 36 § tre veckor i förväg. Om regeringen har meddelat
sådana föreskrifter, gäller inte undantaget från anmälningsskyldigheten
enligt 37 §.

50 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela närmare föreskrifter om

a) i vilka fall behandling av personuppgifter är tillåten,
b) vilka krav som ställs på den personuppgiftsansvarige vid behandling av

personuppgifter,

c) i vilka fall användning av personnummer är tillåten,
d) vad en anmälan eller ansökan till en personuppgiftsansvarig skall inne-

hålla,

e) vilken information som skall lämnas till registrerade och hur informa-

tionen skall lämnas, och

f) anmälan till tillsynsmyndigheten och förfarandet när anmälda uppgifter

har ändrats.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.