SFS 2018:597 Lag om kommunal bokföring och redovisning

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning / SFS 2018:597 Lag om kommunal bokföring och redovisning
SFS2018-597.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om kommunal bokföring och redovisning

Utfärdad den 24 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 kap. Inledande bestämmelser
Lagens innehåll
1 §
Denna lag innehåller bestämmelser om bokföring och redovisning för
kommuner och landsting.

Lagen är indelad i följande kapitel:
� Inledande bestämmelser (1 kap.)
� Ord och uttryck i lagen (2 kap.)
� Bokföring och arkivering (3 kap.)
� Allmänna bestämmelser om årsredovisning (4 kap.)
� Resultaträkning (5 kap.)
� Balansräkning (6 kap.)
� Värdering (7 kap.)
� Kassaflödesanalys (8 kap.)
� Noter (9 kap.)
� Drift- och investeringsredovisning (10 kap.)
� Förvaltningsberättelse (11 kap.)
� Sammanställda räkenskaper (12 kap.)
� Delårsrapport (13 kap.)

Lagens tillämpningsområde
2 §
Kommuner och landsting är bokföringsskyldiga enligt 3 kap. De är
också skyldiga att upprätta en årsredovisning för varje räkenskapsår enligt
4�12 kap. och en delårsrapport enligt 13 kap.

3 § Bestämmelserna i denna lag om kommuner och landsting gäller även
kommunalförbund.

God redovisningssed
4 §
Bokföring och redovisning ska fullgöras på ett sätt som överensstäm-
mer med god redovisningssed.

Räkenskapsår
5 §
Ett räkenskapsår enligt denna lag omfattar ett kalenderår.

1 Prop. 2017/18:149, bet. 2017/18:FiU42, rskr. 2017/18:285.

SFS

2018:597

Publicerad

den

31 maj 2018

background image

2

SFS

2 kap. Ord och uttryck i lagen
Bokföring
1 §
Med bokföringspost avses i denna lag varje enskild notering i grund-
bokföringen eller huvudbokföringen.

2 § Med ekonomisk händelse avses i denna lag alla förändringar i stor-
leken eller sammansättningen av en kommuns eller ett landstings förmögen-
het som beror på kommunens eller landstingets ekonomiska relationer med
omvärlden, såsom in- och utbetalningar, uppkomna fordringar och skulder
samt andra åtgärder eller transaktioner som påverkar förmögenhetens stor-
lek eller sammansättning.

3 § Med verifikation avses i denna lag de uppgifter som dokumenterar en
ekonomisk händelse eller en vidtagen justering i bokföringen.

Räkenskapsinformation
4 §
Med räkenskapsinformation avses i denna lag

1. sådana sammanställningar av uppgifter som avses i
� 3 kap. 3 § (grundbokföring och huvudbokföring),
� 3 kap. 6 § (sidoordnad bokföring),
� 3 kap. 8 § (verifikation och handling m.m. som en verifikation hänvisar

till),

� 3 kap. 11 § (systemdokumentation och behandlingshistorik),
� 4 kap. 1 § (årsredovisning),
� 4 kap. 6 § (specifikation till balansräkningspost),
� 13 kap. 1 § (delårsrapport),
2. avtal och andra handlingar av särskild betydelse för att belysa verksam-

hetens ekonomiska förhållanden, och

3. sådana uppgifter i övrigt som är av betydelse för att det ska gå att följa

och förstå de enskilda bokföringsposternas behandling i bokföringen.

Kommunalt koncernföretag
5 §
Med kommunalt koncernföretag avses i denna lag en juridisk person
över vars verksamhet, mål och strategier kommuner eller landsting har ett
varaktigt betydande inflytande. Kommuner eller landsting kan utöva ett
sådant inflytande själva eller tillsammans med ett eller flera kommunala
koncernföretag.

Betydande inflytande ska anses finnas vid ett innehav av minst tjugo pro-

cent av rösterna i en juridisk persons beslutande organ, om inte annat fram-
går av omständigheterna.

Om inflytandet inte är betydande ska den juridiska personen ändå anses

vara ett kommunalt koncernföretag om den har särskild betydelse för kom-
munens eller landstingets verksamhet eller ekonomi.

Kommunal koncern
6 §
Med en kommunal koncern avses i denna lag kommunen eller lands-
tinget tillsammans med de kommunala koncernföretagen.

3 kap. Bokföring och arkivering
Allmänna bestämmelser om bokföring
1 §
Bokföringsskyldigheten innefattar att

2018:597

background image

3

SFS

1. löpande bokföra alla ekonomiska händelser enligt bestämmelserna i 3 §,
2. se till att det finns verifikationer enligt 8 § för alla bokföringsposter

samt systemdokumentation och behandlingshistorik enligt 11 §,

3. vid räkenskapsårets utgång avsluta den löpande bokföringen med en

årsredovisning, och

4. bevara all räkenskapsinformation och sådan utrustning och sådana

system som behövs för att presentera räkenskapsinformationen i den form
som anges i 12 § första stycket 1 eller 2.

2 § Bokföringen ska vara ordnad på ett sådant sätt att

1. det ekonomiska utfallet av verksamheten kan jämföras med den budget

som fullmäktige har fastställt,

2. det finns förutsättningar för kontroll av kommunens eller landstingets

ekonomi och verksamhet, och

3. statistik kan lämnas enligt lag eller annan författning.

Grundbokföring och huvudbokföring
3 §
Ekonomiska händelser ska bokföras så att de kan presenteras i regi-
streringsordning (grundbokföring) och i systematisk ordning (huvudbok-
föring). Detta ska ske på ett sådant sätt att det är möjligt att kontrollera full-
ständigheten i bokföringsposterna och överblicka verksamhetens förlopp,
ekonomiska ställning och resultat.

Tidpunkten för bokföring
4 §
Kontanta in- och utbetalningar ska bokföras senast påföljande arbets-
dag. Andra ekonomiska händelser ska bokföras så snart det kan ske.

Ekonomiska händelser får bokföras senare än vad som anges i första

stycket, om det finns särskilda skäl och är förenligt med god redovisnings-
sed.

Avslutande bokföringstransaktioner
5 §
I samband med att den löpande bokföringen avslutas ska sådana poster
som är nödvändiga för att bestämma räkenskapsårets intäkter och kostnader
och den finansiella ställningen på balansdagen bokföras.

I fråga om bokföring enligt första stycket ska 4 kap. 4 § om andra grund-

läggande redovisningsprinciper tillämpas.

Sidoordnad bokföring
6 §
Vid bokföringen ska konton över tillgångar, avsättningar och skulder
specificeras i en sidoordnad bokföring i den utsträckning det behövs för att
ge en tillfredsställande överblick och kontroll.

Rättelse av bokföringspost
7 §
Om en bokförd post rättas, ska det anges när rättelsen har gjorts och
vem som har gjort den. Om rättelsen görs genom en särskild rättelsepost,
ska det samtidigt säkerställas att det vid en granskning av den rättade bok-
föringsposten utan svårighet går att få kännedom om rättelsen.

Verifikationer
8 §
För varje ekonomisk händelse ska det finnas en verifikation. Har en
kommun eller ett landsting tagit emot en uppgift om den ekonomiska hän-
delsen i en form som anges i 12 § första stycket, ska denna uppgift användas

2018:597

background image

4

SFS

som verifikation, i förekommande fall kompletterad med uppgifter enligt 9 §
första stycket. Om det behövs med hänsyn till arten av den mottagna veri-
fikationen, får bokföringen i stället grundas på en särskilt upprättad hänvis-
ningsverifikation.

Flera likartade ekonomiska händelser får dokumenteras genom en gemen-

sam verifikation.

9 § Verifikationen ska innehålla uppgifter om när den har sammanställts,
när den ekonomiska händelsen har inträffat, vad denna avser, vilket belopp
den gäller och vilken motpart den berör. I förekommande fall ska verifika-
tionen även innehålla upplysning om handlingar eller andra uppgifter som
har legat till grund för den ekonomiska händelsen samt var dessa finns till-
gängliga.

I verifikationen ska ett verifikationsnummer eller annat identifierings-

tecken ingå samt sådana övriga uppgifter som är nödvändiga för att sam-
bandet mellan verifikationen och den bokförda ekonomiska händelsen utan
svårighet ska kunna fastställas.

10 § Om en verifikation rättas, ska det anges när rättelsen har gjorts och
vem som har gjort den.

Systemdokumentation och behandlingshistorik
11 §
Varje kommun och landsting ska upprätta

1. sådana beskrivningar över bokföringssystemets organisation och upp-

byggnad som behövs för att ge överblick över systemet (systemdokumen-
tation), och

2. sådana beskrivningar över genomförda bearbetningar inom systemet

som gör det möjligt att utan svårighet följa och förstå behandlingen av de
enskilda bokföringsposterna (behandlingshistorik).

Bevarande av räkenskapsinformation
12 §
Räkenskapsinformation ska bevaras i

1. vanlig läsbar form (dokument),
2. mikroskrift som kan läsas med förstoringshjälpmedel, eller
3. annan form som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast

med ett tekniskt hjälpmedel (maskinläsbart medium) och som genom
omedelbar utskrift kan tas fram i sådan form som avses i 1 eller 2.

Dokument, mikroskrift och maskinläsbart medium med räkenskapsinfor-

mation som kommunen eller landstinget har tagit emot från någon annan ska
bevaras i det skick som materialet hade när det kom till kommunen eller
landstinget. Dokument, mikroskrift och maskinläsbart medium med räken-
skapsinformation som kommuner eller landsting själva har upprättat ska
bevaras i det skick som materialet fick när räkenskapsinformationen sam-
manställdes.

Arkivering
13 §
Dokument, mikroskrift och maskinläsbara medier som används för
att bevara räkenskapsinformation ska vara varaktiga och lätt åtkomliga. De
ska minst bevaras fram till och med det sjunde året efter utgången av räken-
skapsåret. De ska både före och efter bokföringen förvaras ordnade och på
ett betryggande och överskådligt sätt.

2018:597

background image

5

SFS

Maskinutrustning och system som behövs för att presentera räkenskaps-

informationen i den form som anges i 12 § första stycket 1 eller 2 ska hållas
tillgängliga under hela den tid som anges i första stycket.

14 § En kommun eller ett landsting får förstöra sådant material för beva-
rande av räkenskapsinformation som avses i 12 §, om räkenskapsinforma-
tionen på ett betryggande sätt överförs till något annat sådant material. Om
materialet är sådant som avses i 12 § andra stycket, får det dock förstöras
först från och med det fjärde året efter utgången av räkenskapsåret.

15 § Om det finns särskilda skäl, får Skatteverket i enskilda fall tillåta att
dokument, mikroskrift och maskinläsbara medier som används för att bevara
räkenskapsinformation förstörs före utgången av den tid som anges i 13 §.

�ven om ett tillstånd enligt första stycket har meddelats, får kommunen

eller landstinget inte förstöra dokument, mikroskrift eller maskinläsbara
medier som används för att bevara information som omfattas av lagen
(2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. förrän tidigast fem
år efter utgången av räkenskapsåret. Förstöring får dock ske om informa-
tionen bevaras på annat sätt.

4 kap. Allmänna bestämmelser om årsredovisning
�&rsredovisningens delar
1 §
En årsredovisning ska bestå av

� en resultaträkning,
� en balansräkning,
� en kassaflödesanalys,
� noter,
� en driftredovisning,
� en investeringsredovisning, och
� en förvaltningsberättelse.
Sammanställda räkenskaper ska ingå i årsredovisningen om sådana upp-

rättas enligt 12 kap. 2 §.

�verskådlighet
2 §
�&rsredovisningen ska upprättas på ett överskådligt sätt.

Rättvisande bild
3 §
�&rsredovisningens delar ska upprättas som en helhet och ge en rätt-
visande bild av verksamhetens resultat och kommunens eller landstingets
ekonomiska ställning.

Om det behövs för att bilden ska bli rättvisande, ska ytterligare upplys-

ningar lämnas i en not.

Om kommunen eller landstinget i årsredovisningen avviker från det som

följer av en rekommendation från normgivande organ på det kommunala
området, ska en upplysning om skälen för avvikelsen lämnas i en not.

Andra grundläggande redovisningsprinciper
4 §
När årsredovisningen upprättas ska följande grundläggande redovis-
ningsprinciper iakttas:

1. Kommuner och landsting ska förutsättas fortsätta sina verksamheter.
2. Samma principer för värdering, klassificering och indelning av de olika

posterna ska konsekvent tillämpas från ett räkenskapsår till ett annat.

2018:597

background image

6

SFS

3. Värdering av de olika posterna ska göras med iakttagande av rimlig

försiktighet.

4. Intäkter och kostnader som är hänförliga till räkenskapsåret ska tas med

oavsett tidpunkten för betalningen.

5. De olika beståndsdelar som balansräkningens poster består av ska vär-

deras var för sig.

6. Tillgångar och skulder får inte kvittas mot varandra. Inte heller får

intäkter och kostnader kvittas mot varandra.

7. Den ingående balansen för ett räkenskapsår ska stämma överens med

den utgående balansen för det närmast föregående räkenskapsåret.

8. Förändringar i eget kapital ska redovisas i resultaträkningen.
Om det finns särskilda skäl och det är förenligt med god redovisningssed

och kravet i 4 kap. 3 § på en rättvisande bild, får avvikelse göras från första
stycket.

�&rsredovisningens form
5 §
�&rsredovisningen ska upprättas i vanlig läsbar form.

Specifikation till balansräkningspost
6 §
För varje sammandragen post i den balansräkning som ska ingå i års-
redovisningen ska de belopp som ingår i postens sammansättning specifi-
ceras i en särskild förteckning, om inte postens sammansättning klart fram-
går av bokföringen i övrigt.

5 kap. Resultaträkning
Resultaträkningens innehåll
1 §
Resultaträkningen ska i sammandrag redovisa samtliga intäkter och
kostnader under räkenskapsåret.

Uppställningsform
2 §
Resultaträkningen ska ställas upp i följande form.


Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnader

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning

Verksamhetens resultat

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Resultat efter finansiella poster

Extraordinära poster

�&rets resultat

3 § Posterna i resultaträkningen ska tas upp var för sig i den ordningsföljd
som anges i uppställningsformen i 2 §.

Andra poster än de som finns upptagna i resultaträkningens uppställnings-

form får tas upp, om de nya posternas innehåll inte täcks av uppställnings-
formens poster. Posterna får delas in i delposter. Kompletterande poster ska
ges beteckningar som tydligt anger vad som ingår i posten.

2018:597

background image

7

SFS

Pensionsutbetalningar
4 §
Utbetalningar av pensionsförmåner som intjänats före år 1998 ska redo-
visas som kostnader i resultaträkningen.

Extraordinära poster
5 §
Intäkter eller kostnader i annan verksamhet än kommunens eller lands-
tingets normala verksamhet ska redovisas som Extraordinära poster.

Jämförelsetal
6 §
För varje post eller delpost i resultaträkningen ska beloppet av mot-
svarande post för det närmast föregående räkenskapsåret anges.

Om principerna för värdering, klassificering eller indelning i poster eller

delposter har ändrats, ska posterna för det närmast föregående räkenskaps-
året räknas om eller ändras på det sätt som behövs för att de ska kunna
jämföras med räkenskapsårets poster på ett meningsfullt sätt.

Om det finns särskilda skäl och är förenligt med god redovisningssed och

kravet i 4 kap. 3 § på en rättvisande bild, behöver omräkning eller ändring
enligt andra stycket inte göras.

Bidrag till infrastruktur
7 §
Efter kommunens eller landstingets beslut ska sådana bidrag som
avses i 2 kap. 1 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter och
sådana bidrag till inrättande av forskningsinfrastruktur som avses i 2 kap.
2 § andra stycket samma lag redovisas som en kostnad i resultaträkningen
eller tas upp i balansräkningen under posten Bidrag till infrastruktur.

6 kap. Balansräkning
Balansräkningens innehåll
1 §
Balansräkningen ska i sammandrag redovisa kommunens eller lands-
tingets samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på
dagen för räkenskapsårets utgång (balansdagen). Ställda panter och ansvars-
förbindelser ska tas upp inom linjen.

Uppställningsform
2 §
Balansräkningen ska ställas upp i följande form.

TILLG�&NGAR

A. Anläggningstillgångar

I. Immateriella anläggningstillgångar
II. Materiella anläggningstillgångar

1. Mark, byggnader och tekniska anläggningar
2. Maskiner och inventarier
3. �vriga materiella anläggningstillgångar

III. Finansiella anläggningstillgångar

B. Bidrag till infrastruktur

C. Omsättningstillgångar

I. Förråd m.m.
II. Fordringar
III. Kortfristiga placeringar
IV. Kassa och bank

2018:597

background image

8

SFS

EGET KAPITAL, AVS�TTNINGAR OCH SKULDER

A. Eget kapital

I. �&rets resultat
II. Resultatutjämningsreserv
III. �vrigt eget kapital

B. Avsättningar

I. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
II. Andra avsättningar

C. Skulder

I. Långfristiga skulder
II. Kortfristiga skulder

PANTER OCH ANSVARSF�RBINDELSER


1. Panter och därmed jämförliga säkerheter
2. Ansvarsförbindelser

a) Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller
avsättningarna
b) �vriga ansvarsförbindelser

3 § Posterna i balansräkningen ska tas upp var för sig i den ordningsföljd
som anges i uppställningsformen i 2 §.

Andra poster än de som finns upptagna i balansräkningens uppställnings-

form får tas upp, om de nya posternas innehåll inte täcks av uppställnings-
formens poster. Posterna får delas in i delposter. Kompletterande poster ska
ges beteckningar som tydligt anger vad som ingår i posten.

Pensionsutbetalningar
4 §
Förpliktelser att betala ut pensionsförmåner som intjänats före år 1998
ska inte tas upp som skuld eller avsättning.

Jämförelsetal
5 §
För varje post eller delpost i balansräkningen ska beloppet av motsva-
rande post för det närmast föregående räkenskapsåret anges.

Om principerna för värdering, klassificering eller indelning i poster eller

delposter har ändrats, ska posterna för det närmast föregående räkenskaps-
året räknas om eller ändras på det sätt som behövs för att de ska kunna jäm-
föras med räkenskapsårets poster på ett meningsfullt sätt.

Om det finns särskilda skäl och är förenligt med god redovisningssed och

kravet i 4 kap. 3 § på en rättvisande bild, behöver omräkning eller ändring
enligt andra stycket inte göras.

Vad som är anläggningstillgångar och omsättningstillgångar
6 §
Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav ska tas
upp som anläggningstillgångar. Andra tillgångar ska tas upp som omsätt-
ningstillgångar.

7 § Utgifter för utvecklingsarbete som är av väsentligt värde för kommu-
nens eller landstingets verksamhet under kommande år får tas upp som
immateriella anläggningstillgångar. Detsamma gäller utgifter för koncessio-
ner, patent, licenser och liknande rättigheter.

2018:597

background image

9

SFS

Utgifter för forskning får inte tas upp som immateriella anläggningstill-

gångar.

Avsättningar
8 §
Om inte annat följer av 4 § ska sådana förpliktelser som är hänförliga
till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen är
säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller till den
tidpunkt då de ska infrias, tas upp som avsättningar.

Upplösning av bidrag till infrastruktur
9 §
Varje bidrag som redovisas i balansräkningen enligt 5 kap. 7 § ska
upplösas med årliga enhetliga belopp under högst 25 år. Upplösningen ska
påbörjas det år bidraget beslutas.

7 kap. Värdering
Allmänna bestämmelser om anläggningstillgångar
Värdering av anläggningstillgångar
1 § Anläggningstillgångar ska tas upp till belopp som motsvarar utgifterna
för tillgångens förvärv eller tillverkning (anskaffningsvärdet), om inte annat
följer av 3, 4, 6, 8 eller 10 §.

Anskaffningsvärde för anläggningstillgångar
2 § I anskaffningsvärdet för en förvärvad anläggningstillgång ska, utöver
inköpspriset, utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet räknas in.

I anskaffningsvärdet för en tillverkad anläggningstillgång ska, utöver

sådana kostnader som direkt kan hänföras till produktionen av tillgången, en
skälig andel av indirekta tillverkningskostnader räknas in.

Ränta på kapital som har lånats för att finansiera tillverkningen av en

anläggningstillgång får räknas in i anskaffningsvärdet till den del räntan
hänför sig till tillverkningsperioden.

Utgifter för värdehöjande förbättringar av en anläggningstillgång får

räknas in i anskaffningsvärdet, om de har lagts ned under räkenskapsåret
eller balanserats från tidigare år.

Avskrivning av anläggningstillgångar
3 § Anläggningstillgångar med begränsad nyttjandeperiod ska skrivas av
systematiskt över denna period.

Nyttjandeperioden för en immateriell anläggningstillgång som avses i

6 kap. 7 § ska anses uppgå till högst fem år, om inte en annan längre tid med
rimlig grad av säkerhet kan fastställas.

Nedskrivning av anläggningstillgångar
4 § Har en anläggningstillgång vid räkenskapsårets utgång ett lägre värde
än vad som följer av 1�3 §§, ska tillgången skrivas ned till detta lägre värde,
om värdenedgången kan antas vara bestående.

En finansiell anläggningstillgång får skrivas ned till det lägre värde som

tillgången har på balansdagen även om det inte kan antas att värdenedgången
är bestående.

En nedskrivning enligt första eller andra stycket ska återföras, om det inte

längre finns skäl för den.

2018:597

background image

10

SFS

Nedskrivningar och återföringar enligt första�tredje styckena ska redo-

visas i resultaträkningen.

Allmänna bestämmelser om värdering av omsättningstillgångar
5 §
Omsättningstillgångar ska tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet
och det verkliga värdet på balansdagen, om inte något annat följer av 6, 8
eller 10 §.

Med anskaffningsvärde avses utgifterna för tillgångens förvärv eller

tillverkning. Anskaffningsvärdet för omsättningstillgångar ska bestämmas
enligt 2 § första�tredje styckena.

Med det verkliga värdet avses försäljningsvärdet efter avdrag för beräk-

nad försäljningskostnad. Om det finns särskilda skäl, får det verkliga värdet
bestämmas till återanskaffningsvärdet, i förekommande fall med avdrag för
inkurans, eller något annat värde som är förenligt med god redovisningssed.

Med återanskaffningsvärdet avses det belopp som motsvarar den utgift

för anskaffningen som kommunen eller landstinget skulle ha haft om till-
gången anskaffats på balansdagen.

Vissa finansiella instrument
6 §
Finansiella instrument som innehas för att generera avkastning eller
värdestegring ska värderas till verkligt värde, om inte annat följer av 7 §.

Värdeförändringen av de finansiella instrumenten sedan föregående balans-

dag ska redovisas i resultaträkningen.

7 § Följande finansiella instrument får inte värderas till verkligt värde:

1. finansiella instrument för vilka ett tillförlitligt verkligt värde inte kan

fastställas,

2. finansiella instrument som hålls till förfall,
3. fordringar som härrör från verksamheten och som inte innehas för

handelsändamål,

4. aktier eller andelar i kommunala koncernföretag, samt
5. skulder som inte ingår som en del i en handelsportfölj.

Redovisning till bestämd mängd och fast värde
8 §
Materiella anläggningstillgångar, råvaror och förnödenheter som om-
sätts och vars sammantagna värde är av underordnad betydelse för kom-
munen eller landstinget, får tas upp till en bestämd mängd och ett fast värde,
om deras kvantitet, värde och sammansättning inte varierar väsentligt.

Omräkning av fordringar och skulder i utländsk valuta
9 §
Fordringar och skulder i utländsk valuta ska omräknas enligt växel-
kursen på balansdagen, om detta står i överensstämmelse med god redo-
visningssed och kravet i 4 kap. 3 § på en rättvisande bild.

Gåvor
10 §
Tillgångar som har tagits emot utan ersättning, eller till en ersättning
som väsentligt understiger tillgångarnas verkliga värde, ska redovisas till det
verkliga värdet vid förvärvstidpunkten.

Avsättningar
11 §
Avsättningar ska motsvara den på balansdagen bästa uppskattningen
av det belopp som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen.

2018:597

background image

11

SFS

Periodisering av vissa belopp vid upptagande av lån
12 §
Kapitalrabatter och direkta emissionsutgifter vid upptagande av lån
ska periodiseras, dock längst över tiden till dess skulden ska vara betald.
Sådan periodisering behöver dock inte göras om den är utan väsentlig bety-
delse.

8 kap. Kassaflödesanalys
1 §
I kassaflödesanalysen ska kommunens eller landstingets in- och ut-
betalningar under räkenskapsåret redovisas.

9 kap. Noter
Allmänt om noter
1 §
Upplysningar enligt detta kapitel ska lämnas i noter. Ytterligare krav
på upplysning i not finns i 4 kap. 3 § andra och tredje styckena.

2 § Om inte annat följer av kravet på överskådlighet i 4 kap. 2 §, ska noter
som avser enskilda poster i resultaträkningen eller balansräkningen läggas
fram i samma ordning som posterna. Hänvisning ska göras vid de poster som
noterna hänför sig till.

Avvikelse från grundläggande redovisningsprinciper
3 §
Om en avvikelse görs med stöd av 4 kap. 4 § andra stycket från någon
av de grundläggande redovisningsprinciper som anges i paragrafen, ska det
lämnas en upplysning om skälen för avvikelsen och en bedömning av effek-
ten på kommunens eller landstingets resultat och ekonomiska ställning.

Värderings- och omräkningsprinciper
4 §
En upplysning ska lämnas om principerna för värdering av tillgångar,
avsättningar och skulder.

För poster i årsredovisningen som avser tillgångar, avsättningar och

skulder i utländsk valuta ska det anges enligt vilka principer beloppen har
räknats om till svenska kronor.

Särredovisning
5 §
En upplysning ska lämnas om vilka särredovisningar som upprättats
under räkenskapsåret till följd av bestämmelser i lag eller annan författning.

Jämförelsetal
6 §
Om det inte görs någon omräkning eller ändring av jämförelsetal med
stöd av 5 kap. 6 § tredje stycket eller 6 kap. 5 § tredje stycket, ska en upp-
lysning lämnas om skälen för detta.

Finansiella instrument
7 §
En upplysning ska lämnas om värdeförändringen av de finansiella
instrumenten enligt 7 kap. 6 § andra stycket.

Bidrag till infrastruktur
8 §
En upplysning ska för varje projekt lämnas om det sammanlagda
bidraget till infrastruktur enligt 5 kap. 7 § och vad det avser.

2018:597

background image

12

SFS

Upplysningar ska också lämnas om den valda tiden för bidragets upplös-

ning enligt 6 kap. 9 §, hur mycket av bidraget som upplösts och upptaget
belopp under posten Bidrag till infrastruktur.

Nyttjandeperiod för materiella anläggningstillgångar
9 §
En upplysning ska lämnas om bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod
för varje post som tas upp som materiell anläggningstillgång.

Nyttjandeperiod för immateriella anläggningstillgångar
10 §
Om nyttjandeperioden för en immateriell anläggningstillgång be-
stäms till längre tid än fem år enligt 7 kap. 3 § andra stycket, ska en upplys-
ning lämnas om skälen för detta.

Avsättning eller ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser
11 §
Om en avsättning eller en ansvarsförbindelse för pensionsförpliktel-
ser har minskat till följd av att försäkring har tecknats eller att medel har
överförts till pensionsstiftelse, ska en upplysning lämnas om vilket belopp
som avsättningen eller ansvarsförbindelsen har minskats med efter före-
gående balansdag.

Extraordinära poster
12 §
En upplysning ska lämnas om sådana extraordinära poster som avses
i 5 kap. 5 §. I upplysningen ska posterna specificeras till belopp och art.

Räkenskapsrevision
13 §
En upplysning ska lämnas om den sammanlagda kostnaden för de
kommunala revisorernas granskning av bokföring, delårsrapport och års-
redovisning.

Kommunala koncernföretag
14 §
En upplysning ska lämnas om vilka kommunala koncernföretag som
ingår i den kommunala koncernen och på vilken grund de anses vara sådana
företag. Av upplysningen ska det också framgå hur den kommunala koncer-
nens sammansättning har förändrats under räkenskapsåret.

15 §
En upplysning ska lämnas om vilka kommunala koncernföretag som
enligt 12 kap. 3 § inte omfattas av de sammanställda räkenskaperna och var-
för de anses vara utan väsentlig betydelse.

Konsolideringsmetod
16 §
En upplysning ska lämnas om de kommunala koncernföretag som har
konsoliderats enligt 12 kap. 5 § tredje stycket och skälen för vald konsoli-
deringsmetod.

10 kap. Drift- och investeringsredovisning
Driftredovisningens innehåll
1 §
Driftredovisningen ska innehålla en redovisning av hur utfallet förhål-
ler sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten.

2018:597

background image

13

SFS

Investeringsredovisningens innehåll
2 §
Investeringsredovisningen ska innehålla en samlad redovisning av
kommunens eller landstingets investeringsverksamhet.

11 kap. Förvaltningsberättelse
Utvecklingen av verksamheten
1 §
Förvaltningsberättelsen ska innehålla en översikt över utvecklingen av
kommunens eller landstingets verksamhet.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
2 §
Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om sådana förhål-
landen som inte ska redovisas i balansräkningen eller i resultaträkningen,
men som är viktiga för bedömningen av kommunens eller landstingets resul-
tat eller ekonomiska ställning.

Händelser av väsentlig betydelse
3 §
Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om sådana händel-
ser av väsentlig betydelse för kommunen eller landstinget som har inträffat
under räkenskapsåret eller efter dess slut.

Förväntad utveckling
4 §
Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om kommunens
eller landstingets förväntade utveckling.

Väsentliga personalförhållanden
5 §
Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om väsentliga
personalförhållanden.

6 § Förvaltningsberättelsen ska särskilt innehålla upplysningar om de an-
ställdas frånvaro på grund av sjukdom under räkenskapsåret. Den totala
sjukfrånvaron ska anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie
arbetstid.

Uppgift ska också lämnas om
1. den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en samman-

hängande tid av 60 dagar eller mer,

2. sjukfrånvaron för kvinnor respektive män, samt
3. sjukfrånvaron för anställda i åldrarna 29 år eller yngre, 30�49 år och

50 år eller äldre.

Sjukfrånvaron för varje sådan grupp som avses i andra stycket 2 och 3 ska

anges i procent av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid. Sådan uppgift
ska inte lämnas när antalet anställda i gruppen är högst tio eller om uppgiften
kan hänföras till en enskild individ.

Paragrafen gäller inte kommuner och landsting i vilka antalet anställda

under de senaste två räkenskapsåren i medeltal uppgått till högst tio.

Andra förhållanden av betydelse för styrning och uppföljning
7 §
Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om andra förhål-
landen än de som anges i 2�5 §§ som är av betydelse för styrningen och
uppföljningen av den kommunala verksamheten.

2018:597

background image

14

SFS

God ekonomisk hushållning
8 §
Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen och
riktlinjerna för en god ekonomisk hushållning enligt 11 kap. 6 § första och
andra styckena kommunallagen (2017:725) har uppnåtts och följts.

Ekonomisk ställning
9 §
Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av kommunens
eller landstingets ekonomiska ställning.

Balanskravsresultat
Balanskravsutredning
10 § Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om dels årets
resultat efter balanskravsjusteringar, dels detta resultat med justering för för-
ändring av resultatutjämningsreserven (balanskravsresultat).

Balanskravsjusteringar görs genom att följande uppgifter inte beaktas vid

beräkningen av årets resultat:

1. realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med god ekono-

misk hushållning,

2. realisationsförluster till följd av försäljning som står i överensstämmel-

se med god ekonomisk hushållning,

3. orealiserade vinster och förluster i värdepapper, och
4. återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper.

Negativt balanskravsresultat
11 § Om balanskravsresultatet enligt 10 § för ett visst räkenskapsår är
negativt, ska det i förvaltningsberättelsen för det året anges när och på vilket
sätt det negativa balanskravsresultatet ska regleras enligt 11 kap. 12 § kom-
munallagen (2017:725).

Om fullmäktige har beslutat att en sådan reglering inte ska ske, ska en

upplysning lämnas om skälen för detta.

En upplysning ska också lämnas om hur tidigare räkenskapsårs negativa

balanskravsresultat har reglerats och om det balanskravsresultat som återstår
att reglera.

Den kommunala koncernen
12 §
Om kommunen eller landstinget ingår i en kommunal koncern, ska
förvaltningsberättelsen innehålla upplysningar om koncernen enligt 1�5 och
7�9 §§.

Privata utförare
13 §
Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om sådana pri-
vata utförare enligt 10 kap. 7 § kommunallagen (2017:725) som inte är kom-
munala koncernföretag. Upplysningar ska dock endast lämnas om sådana
förhållanden som är av väsentlig betydelse för bedömningen av kommunens
eller landstingets verksamhet eller ekonomiska ställning.

2018:597

background image

15

SFS

12 kap. Sammanställda räkenskaper
De sammanställda räkenskapernas delar
1 §
Med sammanställda räkenskaper för en kommunal koncern avses en
sammanställning av kommunens eller landstingets och de kommunala kon-
cernföretagens resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser
samt noter.

Skyldighet att upprätta sammanställda räkenskaper
2 §
Sammanställda räkenskaper ska upprättas för den kommunala koncer-
nen.

Sammanställda räkenskaper behöver dock inte upprättas för den kom-

munala koncernen om samtliga kommunala koncernföretag, såväl var för
sig som tillsammans, är utan väsentlig betydelse för kommunen eller lands-
tinget.

Kommunala koncernföretag som inte behöver omfattas av de

sammanställda räkenskaperna
3 §
Ett kommunalt koncernföretag behöver inte omfattas av de samman-
ställda räkenskaperna om företaget är utan väsentlig betydelse för kommu-
nen eller landstinget.

Om två eller flera av dessa kommunala koncernföretag tillsammans

bedöms ha väsentlig betydelse för kommunen eller landstinget, ska de dock
omfattas av de sammanställda räkenskaperna.

Förvärvsanalys
4 §
Första gången ett kommunalt koncernföretag ska omfattas av de sam-
manställda räkenskaperna ska en förvärvsanalys upprättas för att fastställa
anskaffningsvärdet på det förvärvade kommunala koncernföretagets till-
gångar och skulder. En sådan förvärvsanalys ska också upprättas vid förvärv
av aktier eller andelar i en juridisk person.

Konsolideringsmetod
5 §
Ett kommunalt koncernföretags tillgångar och skulder enligt förvärvs-
analysen i 4 § ska räknas in i den sammanställda resultaträkningen och i den
sammanställda balansräkningen.

Konsolidering ska ske i proportion till kommunens eller landstingets ägda

andel av det kommunala koncernföretaget. Om det kommunala koncern-
företaget är ett kommunalförbund eller ett samordningsförbund enligt lagen
(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, ska konso-
lidering ske i proportion till kommunens eller landstingets andel av det
kommunala koncernföretagets tillgångar och skulder. Om det kommunala
koncernföretaget är en stiftelse, ska konsolidering ske i proportion till den
andel av stiftelsens kapital som kommunen eller landstinget har bidragit
med.

Om det finns särskilda skäl och det är förenligt med kravet i 4 kap. 3 § på

en rättvisande bild, får kapitalandelsmetoden i 7 kap. 26 §, 27 §, 28 § första
stycket och 29 § årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpas vid konsoli-
dering.

2018:597

background image

16

SFS

Sammanställd resultaträkning och sammanställd balansräkning
6 §
I fråga om upprättandet av den sammanställda resultaträkningen och
den sammanställda balansräkningen ska 5 kap. om resultaträkning och
6 kap. om balansräkning tillämpas.

I fråga om posterna i den sammanställda balansräkningen ska 4 kap. 6 §

om specifikation till balansräkningspost tillämpas.

Sammanställd kassaflödesanalys
7 §
I fråga om upprättande av den sammanställda kassaflödesanalysen ska
8 kap. 1 § om kassaflödesanalys tillämpas.

Noter
8 §
I fråga om upprättande av noter i de sammanställda räkenskaperna ska
9 kap. 1�7, 9�12 och 14�16 §§ tillämpas.

13 kap. Delårsrapport
Upprättande av delårsrapport
1 §
Minst en gång under räkenskapsåret ska en särskild redovisning (del-
årsrapport) upprättas för verksamheten och ekonomin från räkenskapsårets
början. Minst en rapport ska omfatta en period av minst hälften och högst
två tredjedelar av räkenskapsåret.

Delårsrapportens delar
2 §
Delårsrapporten ska innehålla

� en resultaträkning,
� en balansräkning, och
� en förenklad förvaltningsberättelse.

Jämförelsetal
3 §
För varje post eller delpost i resultaträkningen i en delårsrapport ska
belopp för motsvarande period under närmast föregående räkenskapsår,
prognos för resultatet för räkenskapsåret och budget för innevarande räken-
skapsår redovisas.

För varje post eller delpost i balansräkningen i en delårsrapport ska belopp

för motsvarande post för närmast föregående räkenskapsårs utgång redo-
visas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Lagen tillämpas första gången på bokföring, årsredovisning och delårs-

rapporter för räkenskapsåret 2019.

3. Genom lagen upphävs lagen (1997:614) om kommunal redovisning.
4. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i fråga om årsredovis-

ningen för räkenskapsåret 2018.

5. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för upplösning av bidrag till infra-

struktur som har beslutats under år 2009.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

ARDALAN SHEKARABI

(Finansdepartementet)

2018:597

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.