SFS 2018:1980 Lag om ändring i lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning

SFS2018-1980.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:597) om kommunal bokföring

och redovisning

Utfärdad den 29 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12 kap. 6 § lagen (2018:597) om
kommunal bokföring och redovisning ska ha följande lydelse.

12 kap.
6
§ I fråga om upprättandet av den sammanställda resultaträkningen och
den sammanställda balansräkningen ska 5 kap. om resultaträkning och
6 kap. om balansräkning tillämpas. Bestämmelserna i 5 kap. 4 § och 6 kap.
4 § ska dock inte tillämpas för de kommunala koncernföretagen.

I fråga om posterna i den sammanställda balansräkningen ska 4 kap. 6 §

om specifikation till balansräkningspost tillämpas.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:7, bet. 2018/19:FiU28, rskr. 2018/19:39.

SFS

2018:1980

Publicerad
den

5 december 2018

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.