SFS 2019:329 Lag om ändring i lagen (2018:677) med instruktion för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2018:677) med instruktion för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner / SFS 2019:329 Lag om ändring i lagen (2018:677) med instruktion för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner
SFS2019-329.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:677) med instruktion för

Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares

övergångsrestriktioner

Utfärdad den 23 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11 § lagen (2018:677) med instruk-
tion för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångs-
restriktioner ska ha följande lydelse.

11 § Nämnden ska senast den 22 februari varje år till riksdagen lämna en
redogörelse för sin verksamhet under det senaste kalenderåret. I redogörel-
sen ska nämnden också redovisa verksamhetens kostnader.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Bet. 2018/19:KU34, rskr. 2018/19:217.

SFS 2019:

329

Publicerad
den

31 maj 2019

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.