SFS 2019:982 Lag om ändring i lagen (2018:90) om insyn i finansiering av partier

SFS2019-982.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:90) om insyn i finansiering av

partier

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2, 7 och 28 §§ lagen (2018:90) om
insyn i finansiering av partier ska ha följande lydelse.

2 § I lagen avses med

parti: ett parti som deltar eller har deltagit i val till riksdagen, regionfull-

mäktige, kommunfullmäktige eller Europaparlamentet,

ledamot: en ledamot av riksdagen, regionfullmäktige, kommunfullmäk-

tige eller Europaparlamentet,

ersättare för ledamot: en ersättare för en ledamot av riksdagen, regionfull-

mäktige, kommunfullmäktige eller Europaparlamentet,

bidrag: prestationer i form av pengar, varor, tjänster och annat som har

tagits emot helt eller delvis utan någon motprestation med undantag för sed-
vanligt frivilligt arbete och sedvanliga gratistjänster,

uppgift om bidragsgivarens identitet: uppgift om namn och antingen

personnummer eller organisationsnummer eller adress,

anonymt bidrag: ett bidrag från någon vars identitet mottagaren inte

känner till och inte heller utan betydande svårighet kan ta reda på, och

prisbasbelopp: det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäk-

ringsbalken som gäller vid utgången av det räkenskapsår eller kalenderår
som avses i 6 §.

7 § Ett parti ska lämna intäktsredovisning för det räkenskapsår eller
kalenderår då partiet deltar i val till riksdagen, regionfullmäktige, kommun-
fullmäktige eller Europaparlamentet.

Ett parti som har mandat i riksdagen, regionfullmäktige, kommunfull-

mäktige eller Europaparlamentet ska lämna intäktsredovisning för samtliga
räkenskapsår eller kalenderår som helt eller delvis sammanfaller med
mandatperioden.

Ett parti som annars får stöd enligt lagen (1972:625) om statligt stöd till

politiska partier eller får partistöd med stöd av 4 kap. 29 och 30 §§ kom-
munallagen (2017:725) ska lämna intäktsredovisning för varje räkenskapsår
eller kalenderår under vilket det har betalats ut stöd.

28 § En region eller en kommun som ger partistöd med stöd av 4 kap. 29
och 30 §§ kommunallagen (2017:725) ska i anslutning till sitt beslut om
sådant stöd göra uppgifter om vilka partier som har fått stöd och med vilka
belopp tillgängliga på sin webbplats.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:982

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:982

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.