SFS 2019:186 Lag om upphävande av Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2006:2) om förval och prefixval

SFS2019-186.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om upphävande av Post- och telestyrelsens föreskrifter

(PTSFS 2006:2) om förval och prefixval

Utfärdad den 4 april 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att Post- och telestyrelsens föreskrifter
(PTSFS 2006:2) om förval och prefixval ska upphöra att gälla vid utgången
av 2020.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Magnus Corell
(Infrastrukturdepartementet)

1 Prop. 2018/19:41, bet. 2018/19:TU10, rskr. 2018/19:167.

SFS

2019:186

Publicerad
den

10 april 2019

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.