SFS 2019:997 Lag om ändring i lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig service

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2019:212) om viss gemensam offentlig service / SFS 2019:997 Lag om ändring i lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig service
SFS2019-997.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig

service

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 och 3 §§ och rubriken närmast före
3 § lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig service ska ha följande
lydelse.

1 § Statliga myndigheter och en kommun eller en region får ingå service-
avtal om att för varandras räkning lämna upplysningar, vägledning, råd och
annan sådan hjälp till enskilda och i övrigt handlägga förvaltningsärenden,
med de begränsningar som anges i denna lag eller i förordning.

Den statliga myndighet som regeringen bestämmer ska ingå avtal om att

för andra myndigheters räkning utföra uppgifter enligt första stycket.

Kommuner och regioner
3 §
Förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning och som en
kommun eller en region ansvarar för får inte omfattas av ett serviceavtal.

Ett serviceavtal med en kommun eller en region får trots detta omfatta att
1. ta emot ansökningar om plats och, med undantag för barn som behöver

särskilt stöd enligt 8 kap. 7 § och 14 kap. 6 § skollagen (2010:800), fördela
platser och lämna erbjudanden om plats för barn och elever i förskola, fri-
tidshem och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. samma lag,

2. lämna ekonomiskt stöd till inackordering för elever i gymnasieskolan

och kommunal vuxenutbildning enligt skollagen,

3. enligt kommunala föreskrifter ge tillstånd till att inrätta annat slag av

toalett än vattentoalett, eller

4. bevilja parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:997

Publicerad
den

3 december 2019

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.