SFS 2022:818 Lag om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data

SFS2022-818.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data

Utfärdad den 9 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande2.

1 kap. Inledande bestämmelser
Lagens syfte och förhållande till andra författningar
1 §
Denna lag syftar till att främja den offentliga sektorns tillgänglig-
görande av data för vidareutnyttjande, särskilt i form av öppna data, under
förutsättning att krav på informationssäkerhet och skydd av personuppgifter
kan upprätthållas och att det inte innebär risker för Sveriges säkerhet.

2 § Denna lag påverkar inte tillämpningen av bestämmelser i någon annan
lag eller förordning som ger någon rätt att få tillgång till data eller som
begränsar en sådan rätt.

Lagen påverkar inte heller tillämpningen av bestämmelser i någon annan

lag eller förordning om skyddet av personuppgifter.

3 § Om det i någon annan lag eller i en förordning finns mer långtgående
krav i fråga om tillgängliggörande av data än i denna lag, ska de kraven
tillämpas.

Ord och uttryck i lagen
4 §
I lagen avses med

begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande: en begäran

om att data ska göras tillgängliga för vidareutnyttjande i enlighet med denna
lag,

bulknedladdning: nedladdning av en avgränsad datamängd,
data: information i digitalt format oberoende av medium,
dynamiska data: data som uppdateras ofta eller i realtid för att vara

aktuella och relevanta att vidareutnyttja,

forskningsdata: data som till någon del är offentligt finansierade, som

samlas in eller framställs inom ramen för vetenskaplig forskningsverksam-
het och som görs direkt tillgängliga för vidareutnyttjande genom en data-
plattform som är allmänt åtkomlig,

gränssnitt: en regeluppsättning för dynamiskt datautbyte mellan pro-

gramvaror,

1 Prop. 2021/22:225, bet. 2021/22:FiU27, rskr. 2021/22:343.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1024 av den 20 juni 2019 om öppna data
och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn, i den ursprungliga lydelsen.

SFS

2022:818

Publicerad
den

14 juni 2022

background image

2

SFS

2022:818

maskinläsbart format: ett filformat som är strukturerat på ett sådant sätt

att det enkelt kan läsas av ett datorprogram,

offentligt företag: ett företag som en eller flera myndigheter har ett be-

stämmande inflytande över och som är verksamt

– inom de sektorer som framgår av 2 kap. 1 § och 5–8 §§ lagen

(2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna,

– som ett kollektivtrafikföretag enligt Europaparlamentets och rådets för-

ordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på
järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69
och (EEG) nr 1107/70,

– som ett lufttrafikföretag som har allmän trafikplikt enligt artikel 16 i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den
24 september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av luft-
trafik i gemenskapen, eller

– som ett rederi inom gemenskapen som uppfyller förpliktelser vid allmän

trafik enligt artikel 4 i rådets förordning (EEG) nr 3577/92 av den
7 december 1992 om tillämpning av principen om frihet att tillhandahålla
tjänster på sjötransportområdet inom medlemsstaterna (cabotage),

offentligt styrt organ: ett sådant organ som avses i 1 kap. 18 § lagen

(2016:1145) om offentlig upphandling eller en sammanslutning av sådana
organ,

vidareutnyttjande: bearbetning av data från den offentliga sektorn för

valfritt ändamål,

värdefull datamängd: data som förtecknas i en genomförandeakt som har

meddelats med stöd av artikel 14.1 i öppna data-direktivet,

öppna data-direktivet: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)

2019/1024 av den 20 juni 2019 om öppna data och vidareutnyttjande av
information från den offentliga sektorn.

Vilka som ska tillämpa lagen
5 §
Lagen ska tillämpas av

1. myndigheter, och
2. ett offentligt företag när det gäller data som har samband med en tjänst

av allmänt intresse som företaget tillhandahåller och som inte är direkt kon-
kurrensutsatt.

Vid tillämpningen av denna lag ska med en myndighet jämställas ett

offentligt styrt organ när det gäller data som har samband med en tjänst av
allmänt intresse som organet tillhandahåller.

6 § Universitet och högskolor under statligt huvudmannaskap ska tillämpa
lagen bara i fråga om forskningsdata. Detsamma gäller för en myndighet
som inte är ett universitet eller en högskola i den del av myndighetens
verksamhet som består i att bedriva eller finansiera forskning eller att göra
forskningsdata direkt tillgängliga.

I fråga om universitets- och högskolebibliotek gäller första stycket endast

om biblioteket har i uppgift att bedriva eller finansiera forskning eller att
göra forskningsdata direkt tillgängliga.

7 § Lagen ska inte tillämpas av

1. andra kulturinstitutioner än bibliotek, museer och arkiv,
2. huvudmän enligt skollagen (2010:800), eller

background image

3

SFS

2022:818

3. radio- eller tv-företag vars sändningsverksamhet finansieras med

public service-avgift enligt lagen (2018:1893) om finansiering av radio och
tv i allmänhetens tjänst.

När lagen ska tillämpas
8 §
Lagen ska tillämpas

1. när någon som har rätt att få tillgång till data enligt någon annan lag

eller förordning framställer en begäran om tillgängliggörande av data för
vidareutnyttjande,

2. när en myndighet eller ett offentligt företag på eget initiativ tillgänglig-

gör data som omfattas av lagen i syfte att de ska kunna vidareutnyttjas, eller

3. när data lämnas till en statlig eller kommunal myndighet som ska an-

vända dem i en konkurrensutsatt verksamhet som avser tillhandahållande av
data.

Trots första stycket ska lagen inte tillämpas
1. när data, i andra fall än som avses i första stycket 3, lämnas
a) mellan statliga och kommunala myndigheter,
b) från ett organ som enligt 1 kap. 5 § andra stycket jämställs med en

myndighet eller ett offentligt företag till en statlig eller kommunal myndig-
het, eller

2. när en statlig eller kommunal myndighet tillhandahåller data i en kon-

kurrensutsatt verksamhet.

Undantag för vissa data
9 §
Lagen gäller inte för data som någon på grund av sin identitet eller
ställning har en särskild rätt att få tillgång till enligt någon annan lag eller
förordning.

10 § Lagen gäller inte för data som

1. omfattas av en sådan ensamrätt som följer av patentlagen (1967:837),

mönsterskyddslagen (1970:485), lagen (1992:1685) om skydd för krets-
mönster för halvledarprodukter, växtförädlarrättslagen (1997:306), varu-
märkeslagen (2010:1877) eller lagen (2018:1653) om företagsnamn,

2. tredje man innehar rätt till enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till

litterära och konstnärliga verk,

3. utgörs av datorprogram, eller
4. utgörs av logotyper, heraldiska vapen eller insignier.

2 kap. Tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande
Säkerhet och skydd av personuppgifter
1 §
Data ska tillgängliggöras för vidareutnyttjande i enlighet med de krav
som uppställs i detta kapitel. Tillgängliggörande ska ske i den utsträckning
som krav på informationssäkerhet och skydd av personuppgifter kan
upprätthållas och under förutsättning att det inte innebär risker för Sveriges
säkerhet.

Formatkrav
2 §
Data ska tillgängliggöras i det befintliga formatet eller, om sökanden
begär det och det är lämpligt samt praktiskt och tekniskt möjligt, i ett format
som är öppet, maskinläsbart, och i förekommande fall, tillgängligt och sök-
bart, tillsammans med tillhörande metadata.

background image

4

SFS

2022:818

3 § En värdefull datamängd ska tillgängliggöras i ett maskinläsbart format
genom ett lämpligt gränssnitt eller genom bulknedladdning.

4 § När dynamiska data tillgängliggörs ska det ske omedelbart efter det att
de har samlats in eller framställts, genom ett lämpligt gränssnitt eller genom
bulknedladdning. Om kravet på omedelbarhet innebär en oproportionerlig
arbetsinsats, ska dynamiska data göras tillgängliga inom en skälig tid eller
med de tillfälliga tekniska begränsningar som är nödvändiga.

Villkor för vidareutnyttjande
5 §
En myndighet eller ett offentligt företag får ställa villkor för att till-
gängliggöra data för vidareutnyttjande bara om det är motiverat av ett
allmänintresse. Ett villkor ska vara objektivt, proportionerligt och icke-
diskriminerande för jämförbara slag av vidareutnyttjande. Ett villkor får inte
begränsa konkurrensen eller i onödan inskränka möjligheterna att vidare-
utnyttja data.

Förteckning över data som är tillgängliga eller sökbara
6 §
Den statliga myndighet som regeringen bestämmer ska digitalt publi-
cera en förteckning över data som en myndighet eller ett offentligt företag
på eget initiativ har gjort tillgängliga eller sökbara på internet i syfte att de
ska kunna vidareutnyttjas.

En myndighet eller ett offentligt företag ska informera den myndighet

som publicerar förteckningen om sådana data som avses i första stycket.

3 kap. Exklusiv rätt att vidareutnyttja data
För vilka ändamål en exklusiv rätt får ges
1 §
En myndighet eller ett offentligt företag får ge någon en exklusiv rätt
att vidareutnyttja data bara om det är nödvändigt för att en tjänst av allmänt
intresse ska kunna tillhandahållas.

De avtalsvillkor som avser den exklusiva rätten ska publiceras digitalt

senast två månader innan de träder i kraft. Avtalet ska omprövas vart tredje
år.

2 § Bestämmelserna i 1 § gäller inte när bibliotek, museer eller arkiv ger
någon en exklusiv rätt att vidareutnyttja data för att digitalisera en kultur-
resurs.

De avtalsvillkor som avser den exklusiva rätten ska publiceras digitalt.

Om avtalets giltighetstid överstiger tio år, ska det omprövas under det elfte
året och därefter vart sjunde år.

Den som har gett den exklusiva rätten ska se till att utan kostnad få en

kopia av de digitaliserade kulturresurserna. När avtalet om exklusiv rätt har
löpt ut ska kopian hållas tillgänglig så att även andra kan vidareutnyttja den.

Andra avtal som begränsar möjligheten till vidareutnyttjande
3 §
En myndighet eller ett offentligt företag som har ingått ett avtal som,
på något annat sätt än genom att ge avtalsmotparten en exklusiv rätt,
begränsar möjligheten för andra än avtalsparterna att vidareutnyttja data, ska
publicera avtalsvillkoren digitalt senast två månader innan de träder i kraft.
Avtalet ska omprövas vart tredje år.

background image

5

SFS

2022:818

4 § En myndighet ska se till att en sådan exklusiv rätt att vidareutnyttja
data som inte omfattas av 1 eller 2 § och som myndigheten har upplåtit före
den 18 juli 2013 upphör att gälla senast den 18 juli 2043.

Ett offentligt företag ska se till att en sådan exklusiv rätt att vidareutnyttja

data som inte omfattas av 1 § och som företaget har upplåtit före den 17 juli
2019 upphör att gälla senast den 17 juli 2049.

4 kap. Avgifter
Rätten att ta ut en avgift
1 §
En myndighet eller ett offentligt företag som har rätt att ta ut en avgift
för att tillgängliggöra data för vidareutnyttjande får inte beräkna den till ett
högre belopp än vad som följer av 2–6 §§.

Avgiftsuttag vid tillgängliggörande av data
2 §
En avgift får inte sättas till ett högre belopp än vad som behövs för att
täcka kostnaderna för att reproducera, tillgängliggöra och sprida data och för
att avidentifiera personuppgifter. Ett offentligt företag eller ett organ som
enligt 1 kap. 5 § andra stycket jämställs med en myndighet och som inte
omfattas av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) får även täcka
kostnaderna för att skydda konfidentiell affärsinformation.

En avgift som tas ut av ett offentligt företag, ett bibliotek, ett museum

eller ett arkiv får, utöver det som anges i första stycket, täcka kostnaderna
för att samla in, framställa och lagra data samt en rimlig avkastning på
investeringar. Detsamma gäller för en myndighet som är skyldig att ta ut en
avgift för att täcka en väsentlig del av kostnaderna för en verksamhet.

3 § Forskningsdata ska tillgängliggöras avgiftsfritt.

4 § En värdefull datamängd som tillgängliggörs i enlighet med 2 kap. 3 §
ska vara avgiftsfri, om inte något annat följer av 5 eller 6 §.

5 § Trots 4 § får ett bibliotek, museum eller arkiv täcka sina kostnader för
att tillgängliggöra en värdefull datamängd genom en avgift enligt 2 § andra
stycket. Detsamma gäller för ett offentligt företag, om det är särskilt före-
skrivet i en genomförandeakt som har meddelats med stöd av artikel 14.1 i
öppna data-direktivet.

6 § Trots 4 § får regeringen besluta att en statlig myndighet får täcka sina
kostnader för att tillgängliggöra en värdefull datamängd genom en avgift
enligt 2 § andra stycket, om

1. myndigheten är skyldig att ta ut en avgift för att täcka en väsentlig del

av kostnaderna för en verksamhet, och

2. det medför betydande ekonomiska konsekvenser för myndigheten att

tillgängliggöra datamängden avgiftsfritt.

En kommun eller region får besluta om undantag enligt första stycket i

fråga om kommunala myndigheter.

Beslut enligt denna paragraf får gälla i högst två år från den dag då en

genomförandeakt som har meddelats med stöd av artikel 14.1 i öppna data-
direktivet träder i kraft.

background image

6

SFS

2022:818

Information om avgifter och villkor
7 §
En myndighet eller ett offentligt företag ska kunna ange grunderna för
hur avgifter beräknas eller hur en avgift har beräknats i ett enskilt fall.

Om en avgift är fastställd i förväg, ska myndigheten eller det offentliga

företaget digitalt publicera information om

1. avgiftsbeloppet,
2. grunderna för hur avgiften har beräknats, och
3. andra villkor för vidareutnyttjandet.

Avgifter och villkor i en myndighets konkurrensutsatta verksamhet
8 §
Om en myndighet vidareutnyttjar data i sin egen konkurrensutsatta
verksamhet, och dessa data har tillhandahållits av en annan del av myndig-
heten, ska samma avgifter och villkor för vidareutnyttjandet gälla som för
andra som vidareutnyttjar samma data.

Förteckning över myndigheter som är skyldiga att ta ut avgifter
9 §
Den statliga myndighet som regeringen bestämmer ska digitalt publi-
cera en förteckning över de myndigheter som är skyldiga att ta ut en avgift
vid tillgängliggörande av data för att täcka en väsentlig del av kostnaderna
för en verksamhet.

Varje kommun och region ska informera den myndighet som regeringen

bestämmer enligt första stycket om de kommunala myndigheter inom
kommunen eller regionen som är skyldiga att ta ut en avgift vid tillgänglig-
görande av data för att täcka en väsentlig del av kostnaderna för en verk-
samhet.

5 kap. Handläggning av en begäran om tillgängliggörande av

data för vidareutnyttjande
Handläggningen hos en myndighet
1 §
En myndighet ska inom fyra veckor avgöra ett ärende till följd av en
begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande.

Tidsfristen får förlängas med ytterligare fyra veckor, om en begäran är

omfattande eller komplicerad. Myndigheten ska underrätta sökanden om
förlängningen och redovisa skälen för den senast tre veckor från den dag då
begäran kom in.

2 § En myndighet ska lämna ett skriftligt och motiverat beslut om sökan-
den begär det.

3 § När en begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande
handläggs av ett organ som enligt 1 kap. 5 § andra stycket jämställs med en
myndighet, ska organet tillämpa följande bestämmelser i förvaltningslagen
(2017:900):

– 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,
– 7 § första stycket om tillgänglighet,
– 16–18 §§ om jäv,
– 23 § om utredningsansvaret,
– 27 § om dokumentation av uppgifter,
– 31 § om dokumentation av beslut,
– 33 § om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande

går till, och

– 42–46 §§ om överklagande.

background image

7

SFS

2022:818

Överklagande
4 §
Beslut av en annan myndighet än Regeringskansliet får överklagas till
allmän förvaltningsdomstol. Beslut av en förvaltningsrätt i ett ärende som
har inletts där, liksom beslut av en tingsrätt eller hovrätt, får överklagas till
kammarrätten. Beslut av en kammarrätt i ett ärende som har inletts där får
överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen. Beslut av regeringen, Högsta
domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen och Riksdagens ombudsmän får
inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Detta gäller

dock inte om ärendet har inletts hos en förvaltningsrätt, tingsrätt eller
hovrätt.

5 § När ett beslut av ett organ som enligt 1 kap. 5 § andra stycket jämställs
med en myndighet överklagas, är organet den enskildes motpart i domstolen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.
2. Genom lagen upphävs lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av hand-

lingar från den offentliga förvaltningen.

3. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för ärenden som har inletts

före den 1 augusti 2022.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

TOMAS ENEROTH
(Infrastrukturdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.