SFS 2004:1366 Lag om ändring i lagen (RFS 1980:4) (1980:607) om beslutande organ i frågor om disciplinansvar m.m. beträffande arbetstagare hos riksdagen och dess myndigheter

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (RFS 1980:4) (1980:607) om beslutande organ i frågor om disciplinansvar m.m. beträffande arbetstagare hos riksdagen och dess myndigheter / SFS 2004:1366 Lag om ändring i lagen (RFS 1980:4) (1980:607) om beslutande organ i frågor om disciplinansvar m.m. beträffande arbetstagare hos riksdagen och dess myndigheter
041366.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (RFS 1980:4) (1980:607) om
beslutande organ i frågor om disciplinansvar m.m.
beträffande arbetstagare hos riksdagen och dess
myndigheter;

utfärdad den 9 december 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 4 § lagen (RFS 1980:4)

(1980:607) om beslutande organ i frågor om disciplinansvar m.m. beträf-
fande arbetstagare hos riksdagen och dess myndigheter

2 orden ⬝riksdagens

förvaltningsstyrelse⬝ skall bytas ut mot ⬝riksdagsstyrelsen⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

1 Framst. 2003/04:RS1, bet. 2004/05:KU5, rskr. 2004/05:67.

2 Lagen omtryckt 1994:271.

SFS 2004:1366

Utkom från trycket
den 29 december 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.