SFS 2017:774 Lag om ändring i museilagen (2017:563)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Museilag (2017:563) / SFS 2017:774 Lag om ändring i museilagen (2017:563)
170774.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i museilagen (2017:563);

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 § museilagen (2017:563) ska ha

följande lydelse.

12 §

Bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) om anknytning

till kommunens område eller dess medlemmar hindrar inte att kommunala
museer avgiftsfritt ställer föremål ur sina samlingar till förfogande för ett
museum i det allmänna museiväsendet som är beläget utanför kommun-
gränsen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUNKE

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.

SFS 2017:774

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.