SFS 2012:288 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2012:288 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
120288.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 16 maj 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 kap. 23 och 26 §§, 18 kap. 19 §,

29 kap. 2 §, 38 kap. 5 § och 44 kap. 4 § samt rubriken närmast före 29 kap.
2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

10 kap.

23 §

Om inte annat följer av 19�22 §§ får en uppgift som angår misstanke

om ett begånget brott och som är sekretessbelagd enligt 24 kap. 8 §, 25 kap.
1 §, 2 § andra stycket eller 3�8 §§, 26 kap. 1�6 §§, 29 kap. 1 §, 31 kap. 1 §
första stycket, 2 eller 12 §, 33 kap. 2 §, 36 kap. 3 § eller 40 kap. 2 eller 5 §
lämnas till en åklagarmyndighet, polismyndighet eller någon annan myndig-
het som har till uppgift att ingripa mot brottet endast om misstanken angår

1. brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett

år,

2. försök till brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fäng-

else i två år, eller

3. försök till brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fäng-

else i ett år, om gärningen innefattat försök till överföring av sådan allmän-
farlig sjukdom som avses i 1 kap. 3 § smittskyddslagen (2004:168).

26 §

2

Sekretess hindrar inte att en uppgift om en enskilds adress, telefon-

nummer och arbetsplats eller uppgift i form av fotografisk bild av en enskild
lämnas till en myndighet, om uppgiften behövs där för delgivning enligt del-
givningslagen (2010:1932).

Om den enskilde hos en myndighet som tillhandahåller ett elektroniskt

kommunikationsnät eller en elektronisk kommunikationstjänst har begärt att
abonnemanget ska hållas hemligt och om uppgiften är sekretessbelagd enligt
29 kap. 3 §, får den lämnas ut endast om den myndighet som begär uppgiften
finner att det kan antas att den som söks för delgivning håller sig undan eller
att det annars finns synnerliga skäl.

1 Prop. 2011/12:55, bet. 2011/12:JuU8, rskr. 2011/12:212.

2 Senaste lydelse 2010:1982.

SFS 2012:288

Utkom från trycket
den 29 maj 2012

background image

2

SFS 2012:288

18 kap.

19 §

Den tystnadsplikt som följer av 5�13 §§ inskränker rätten enligt

1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihets-
grundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.

Den tystnadsplikt som följer av 1�3 §§ inskränker rätten att meddela och

offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om kvarhållande av för-
sändelse på befordringsföretag, hemlig avlyssning av elektronisk kommuni-
kation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kamera-
övervakning eller hemlig rumsavlyssning på grund av beslut av domstol,
undersökningsledare eller åklagare eller inhämtning av uppgifter enligt
lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunika-
tion i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet.

Den tystnadsplikt som följer av 17 § inskränker rätten att meddela och

offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om kvarhållande av för-
sändelse på befordringsföretag, hemlig avlyssning av elektronisk kommuni-
kation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation eller hemlig
kameraövervakning på grund av beslut av domstol eller åklagare.

Att den tystnadsplikt som följer av 1�3 §§ i vissa fall inskränker rätten att

meddela och offentliggöra uppgifter utöver vad som anges i andra stycket
följer av 7 kap. 3 § första stycket 1, 4 § 1�8 och 5 § 3 tryckfrihetsförord-
ningen samt 5 kap. 1 § första stycket och 3 § första stycket 1 yttrandefrihets-
grundlagen.

29 kap.

Elektroniskt meddelande

2 §

Sekretess gäller hos en myndighet som tillhandahåller ett elektroniskt

kommunikationsnät eller en elektronisk kommunikationstjänst för uppgift
om innehållet i ett elektroniskt meddelande eller annan uppgift som angår ett
särskilt elektroniskt meddelande. Om sekretess inte följer av någon annan
bestämmelse, får dock sådan uppgift lämnas till den som har tagit del i ut-
växlingen av ett elektroniskt meddelande eller som på något annat sätt har
sänt eller tagit emot ett sådant meddelande. Detsamma gäller innehavaren av
ett abonnemang som använts för ett elektroniskt meddelande när det är fråga
om uppgift om något annat än innehållet i meddelandet.

38 kap.

5 §

Sekretess gäller för uppgift vid särskild sambandstjänst inom totalför-

svaret, om uppgiften avser ett elektroniskt meddelande som utomstående ut-
växlar i ett elektroniskt kommunikationsnät.

44 kap.

4 §

3

Rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§

yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter inskränks
av den tystnadsplikt som följer av

3 Senaste lydelse 2010:1048.

background image

3

SFS 2012:288

1. 2 kap. 14 § första stycket 1 och 3 postlagen (2010:1045),
2. 6 kap. 20 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, när det är

fråga om uppgift om innehållet i ett elektroniskt meddelande eller som an-
nars rör ett särskilt sådant meddelande, och

3. 6 kap. 21 § lagen om elektronisk kommunikation, när det är fråga om

uppgift om kvarhållande av försändelse på befordringsföretag, om hemlig
avlyssning av elektronisk kommunikation eller hemlig övervakning av elek-
tronisk kommunikation på grund av beslut av domstol, undersökningsledare
eller åklagare eller om inhämtning av uppgifter enligt lagen (2012:278) om
inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekäm-
pande myndigheternas underrättelseverksamhet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.