SFS 2012:311 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2012:311 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
120311.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400)

;

utfärdad den 24 maj 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 25 kap. 8 a § offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

25 kap.

8 a §

2

Sekretess gäller hos Socialstyrelsen i ärende om legitimation, sär-

skilt förordnande att utöva yrke eller bevis om specialistkompetens enligt
4 kap. 10 § patientsäkerhetslagen (2010:659) för uppgift om sökandens
hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att denne
eller någon närstående till denne lider betydande men om uppgiften röjs.

Sekretess gäller hos Socialstyrelsen i ärende om klagomål eller i initiativ-

ärende enligt 7 kap. patientsäkerhetslagen eller i anmälan till Hälso- och
sjukvårdens ansvarsnämnd enligt 7 kap. 30 § samma lag för uppgift om
berörd hälso- och sjukvårdspersonals hälsotillstånd eller andra personliga
förhållanden, om det kan antas att denne eller någon närstående till denne
lider betydande men om uppgiften röjs.

Första och andra styckena gäller inte om annat följer av 10 §.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.
2. �ldre föreskrifter gäller dock fortfarande för ärenden om bevis om

kompetens som Europaläkare som har kommit in före den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2011/12:108, bet. 2011/12:SoU22, rskr. 2011/12:218.

2 Senaste lydelse 2010:679.

SFS 2012:311

Utkom från trycket
den 5 juni 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.