SFS 2012:324 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2012:324 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
120324.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 31 maj 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 36 kap. 1 § offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

36 kap.

1 §

2

Sekretess gäller hos domstol för uppgift om en enskilds personliga

eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon
närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs och uppgiften
förekommer i

1. ärende enligt lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn,
2. ärende om adoption enligt 4 kap. föräldrabalken,
3. ärende om anordnande av godmanskap enligt 11 kap. 4 § föräldra-

balken, eller

4. ärende om förvaltarskap.
Sekretess gäller hos domstol för uppgift om en enskilds personliga eller

ekonomiska förhållanden, om en part begär det och det kan antas att den
enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften
röjs och uppgiften förekommer i

1. äktenskapsmål,
2. mål eller ärende enligt föräldrabalken i annat fall än som anges i första

stycket,

3. ärende enligt lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av

utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn,

4. mål eller ärende enligt rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den

27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verk-
ställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om
upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000

3 eller ärende enligt 8 § lagen

(2008:450) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen,

5. mål eller ärende enligt rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den

18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och

1 Prop. 2011/12:85, bet. 2011/12:CU23, rskr. 2011/12:219.

2 Senaste lydelse 2011:606.

3 EUT L 338, 23.12.2003, s. 1 (Celex 32003R2201).

SFS 2012:324

Utkom från trycket
den 11 juni 2012

background image

2

SFS 2012:324

verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet

4,

eller

6. mål eller ärende enligt lagen (2012:318) om 1996 års Haagkonvention.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

4 EUT L 7, 10.1.2009, s. 1 (Celex 32009R0004).

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.