SFS 2007:474 Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2007:474 Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)
070474.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sekretesslagen (1980:100);

utfärdad den 7 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att det i sekretesslagen (1980:100)

2

skall införas en ny paragraf, 8 kap. 30 §, av följande lydelse.

8 kap.

30 §

Sekretess gäller hos universitet och högskolor för uppgift om enskilds

affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat som har
lämnats eller kommit fram vid sådan forskning som efter överenskommelse
bedrivs i samverkan med en enskild, om det måste antas att den enskilde har
deltagit i samverkan under förutsättning att uppgiften inte röjs.

Sekretess enligt första stycket gäller även hos en annan myndighet som

tillsammans med ett universitet eller en högskola deltar i forskningssamver-
kan med en enskild.

Sekretess enligt första och andra styckena hindrar inte att en uppgift läm-

nas till en annan part som deltar i den forskningssamverkan som uppgiften
hänför sig till.

Första stycket gäller inte om uppgiften har lämnats i ett ärende om ansö-

kan om patent eller registrering av mönster. I sådant fall gäller sekretess en-
dast om uppgiften omfattas av sekretess enligt 13 §.

Regeringen kan för särskilt fall förordna om undantag från sekretessen,

om den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tio år.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2006/07:91, bet. 2006/07:UbU16, rskr. 2006/07:164.

2

Lagen omtryckt 1992:1474.

SFS 2007:474

Utkom från trycket
den 15 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.