SFS 2007:494 Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)

070494.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sekretesslagen (1980:100);

utfärdad den 7 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

att det i sekretesslagen (1980:100)

3

skall införas två nya paragrafer, 4 kap. 6 § och 7 kap. 52 §, av följande ly-
delse.

4 kap.

6 §

Sekretess gäller i myndighets verksamhet som avser internationellt

samarbete avseende tillsyn av civil luftfart för uppgift som lämnats av annan
stat eller mellanfolklig organisation, om det kan antas att myndighetens ar-
bete för en säkrare civil luftfart motverkas om uppgiften röjs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år.

7 kap.

52 §

Sekretess gäller hos Rikspolisstyrelsen, Kustbevakningen, Statens ha-

verikommission, Luftfartsverket och Luftfartsstyrelsen för uppgift som läm-
nats av enskild i en rapport om händelse inom civil luftfart enligt 11 kap. 8 §
luftfartslagen (1957:297), om det kan antas att den enskilde eller någon när-
stående till den enskilde lider men om uppgiften röjs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2006/07:110, bet. 2006/07:TU13, rskr. 2006/07:199.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/42/EG av den 13 juni 2003 om rap-

portering av händelser inom civil luftfart (EUT L 167, 4.7.2003, s. 23, Celex
32003L0042) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/36/EG av den 21 april
2004 om säkerheten i fråga om luftfartyg från tredje land som använder flygplatser i
gemenskapen (EUT L 143, 30.4.2004, s. 76, Celex 32004L0036).

3

Lagen omtryckt 1992:1474.

SFS 2007:494

Utkom från trycket
den 18 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.