SFS 2012:630 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2012:630 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
120630.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 25 oktober 2012.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekre-

tesslagen (2009:400)

dels att 15 kap. 6 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 15 kap. 1 a §, samt närmast

före 15 kap. 1 a § en ny rubrik av följande lydelse.

15 kap.

Utrikessekretess vid direktåtkomst

1 a §

Sekretess gäller för uppgift som en myndighet har elektronisk till-

gång till i en upptagning för automatiserad behandling hos en annan stat eller
mellanfolklig organisation, om myndigheten inte får behandla uppgiften
enligt en bindande EU-rättsakt eller ett av Sverige eller EU ingånget avtal
med en annan stat eller mellanfolklig organisation.

6 §

Den tystnadsplikt som följer av 1 § inskränker rätten enligt 1 kap. 1 §

tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att
meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift vars röjande
kan antas sätta rikets säkerhet i fara eller annars skada landet allvarligt.

Den tystnadsplikt som följer av 1 a § inskränker rätten enligt 1 kap. 1 §

tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att
meddela och offentliggöra uppgifter.

Att den tystnadsplikt som följer av 2 § inskränker rätten att meddela och

offentliggöra uppgifter i vissa fall följer av 7 kap. 3 § första stycket 1, 4 §
1�8 och 5 § 3 tryckfrihetsförordningen samt 5 kap. 1 § första stycket och 3 §
första stycket 1 yttrandefrihetsgrundlagen.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2012.

1 Prop. 2011/12:157, bet. 2012/13:KU2, rskr. 2012/13:10.

SFS 2012:630

Utkom från trycket
den 6 november 2012

background image

2

SFS 2012:630

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

På regeringens vägnar

KARIN ENSTR�M

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.