SFS 2012:689 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2012:689 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
120689.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 22 november 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om offentlighets- och sekre-

tesslagen (2009:400) att det i lagen ska införas en ny paragraf, 17 kap. 7 b §,
samt närmast före 17 kap. 7 b § en ny rubrik av följande lydelse.

17 kap.

Samarbete inom Europeiska unionen avseende tillsyn av marknaderna
för el och naturgas

7 b §

Sekretess gäller i en myndighets verksamhet som avser samarbete

inom Europeiska unionen avseende tillsyn av marknaderna för el och natur-
gas för uppgift som har lämnats av en tillsynsmyndighet i en annan stat eller
av ett mellanstatligt organ, om det kan antas att myndighetens möjlighet att
bedriva tillsyn motverkas om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:7, bet. 2012/13:KU7, rskr. 2012/13:34.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om ge-
mensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv
2003/54/EG (EUT L 211, 14.8.2009, s. 55, Celex 32009L0072) och Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för
den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 2003/55/EG (EUT L
211, 14.8.2009, s. 94, Celex 32009L0073).

SFS 2012:689

Utkom från trycket
den 30 november 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.