SFS 2014:57 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2014:57 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
140057.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 6 februari 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretess-

lagen (2009:400)

dels att 29 kap. 14 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 29 kap. 5 a och 5 b §§,

samt närmast efter 29 kap. 5 § och närmast före 29 kap. 5 a och 5 b §§ nya
rubriker av följande lydelse.

29 kap.

Infrastrukturavgift

Verksamhet som avser infrastrukturavgift

5 a §

Sekretess gäller i verksamhet som avser bestämmande av infrastruk-

turavgift på väg eller fastställande av underlag för bestämmande av sådan av-
gift för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden.

I beslut om infrastrukturavgift gäller dock sekretessen endast för uppgift

om vilken betalstation bilen har passerat och tidpunkten för denna passage.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Mål hos domstol

5 b §

Sekretessen enligt 5 a § gäller för uppgift i mål hos domstol, om det

kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs. Detsamma
gäller uppgift som med anledning av ett överklagande hos domstol registreras
hos en annan myndighet enligt 5 kap. 2 § första stycket 3 eller 4. Får en dom-
stol i ett mål från en annan myndighet en sekretessreglerad uppgift och saknar
uppgiften betydelse i målet, blir dock sekretessbestämmelsen tillämplig på
uppgiften även hos domstolen.

14 §

Den tystnadsplikt som följer av 1, 2, 5 a och 6 §§ inskränker rätten

enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrande-
frihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2014.

1 Prop. 2013/14:25, bet. 2013/14:TU8, rskr. 2013/14:147.

SFS 2014:57

Utkom från trycket
den 18 februari 2014

background image

2

SFS 2014:57

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.